ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

26(3)

 

                                                            ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ : ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ

 

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ-2005 ರಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು, ಪದನಾಮ, ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ

ಕ್ರ. ಸಂ  ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಪದನಾಮ ಮತ್ತು ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ 1ನೇ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು, ಪದನಾಮ, ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್
1.

 

ಉಪ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು (ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಶಾಖೆ), ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು

 

ಅಪರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು (ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬಾಂದವ್ಯ) ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು

 

ಉಪ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ,

ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ-1, ಬೆಂಗಳೂರು


ಉಪ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ,

ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ-2, ಬೆಂಗಳೂರು

ಕ್ರ. ಸಂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು, ಪದನಾಮ ಮತ್ತು ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ ಮೊಬೈಲ್  ಸಂಖ್ಯೆ

1ನೇ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು, ಪದನಾಮ, ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್

1.

 

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು, ವಿಭಾಗ-3, ಬೆಂಗಳೂರು  

9740827272
 
 

 

ಉಪ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು,

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ-2, ಬೆಂಗಳೂರು

ಮೊ.9448842665
2.

 

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು, ವಿಭಾಗ-4, ಬೆಂಗಳೂರು
9880617930  
3.

 

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು, ಮೈಸೂರು
9980140733  
4.

 

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಉಪವಿಭಾಗ-3, ಬೆಂಗಳೂರು
9986934511  
5.  

 

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಉಪವಿಭಾಗ-4, ಬೆಂಗಳೂರು
 

9449118208

 
6.  

 

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಉಪವಿಭಾಗ-6, ಬೆಂಗಳೂರು
 

9845587605

 
7.  

 

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೋಲಾರ
 

9448340230

 
8.  

 

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಉಪವಿಭಾಗ-1, ಮಂಡ್ಯ
 

9632133336

 
9.

 

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಉಪವಿಭಾಗ-2, ಮಂಡ್ಯ

9632133336

 
10.

 

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ , ಮೈಸೂರು

9945428005

 
11.

 

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ , ಚಾಮರಾಜನಗರ
9945428005  

ಉಪ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ, ಹಾಸನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹಾಸನ

ಕ್ರ. ಸಂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು, ಪದನಾಮ ಮತ್ತು ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

1ನೇ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು, ಪದನಾಮ, ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್

1.

ಶ್ರೀ ಕೆ ಜಿ ಜಾನ್ಸನ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
8147604576

ಶ್ರೀ ಸೋಮಣ್ಣ

ಉಪ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು,

ಹಾಸನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹಾಸನ

ಮೊ.9448050726
2.

ಶ್ರೀ ಕೆ ಬಿ ನಾಗರಾಜ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು, ಮಂಗಳೂರು
8722103089  
3.

ಶ್ರೀ ಎಂ ಹೆಚ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಸನ
9741919356  
4.

ಶ್ರೀ ಎಂ ಹೆಚ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಡಕೇರಿ
9741919356  
5.

ಶ್ರೀಮತಿ ಕೃಷ್ಣಮ್ಮ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ

ಉಪವಿಭಾಗ-1, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
9480979421  
6.

ಶ್ರೀಮತಿ ಕೃಷ್ಣಮ್ಮ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ

ಉಪವಿಭಾಗ-2, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
9480979421  
7.

ಶ್ರೀ ಎಂ ಪಿ ವಿಶ್ವನಾಥ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ , ಶಿವಮೊಗ್ಗ
9845718712  
8.

ಶ್ರೀ ಎಂ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ , ಉಡುಪಿ
9448334324  
9.

ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಲ್ಮಾ ಎಲಿಜಿಬತ್ ತಾವ್ರೋ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಉಪವಿಭಾಗ-1, ಮಂಗಳೂರು 
9886411540  
10.

ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಲ್ಮಾ ಎಲಿಜಿಬತ್ ತಾವ್ರೋ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಉಪವಿಭಾಗ-2, ಮಂಗಳೂರು 

9886411540

 

ಉಪ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಬೆಳಗಾವಿ

ಕ್ರ. ಸಂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು, ಪದನಾಮ ಮತ್ತು ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ ಮೊಬೈಲ್

ಸಂಖ್ಯೆ 1ನೇ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು, ಪದನಾಮ, ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್

1.

ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಜೋಗುರು

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು, ಬೆಳಗಾವಿ
9487068995

ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಶಿಂದಿಹಟ್ಟಿ

ಉಪ ಕಾರ್ಮಿಕಆಯುಕ್ತರು,

ಬೆಳಗಾವಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಮೊ. 9986396965
2.

ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾ ಪಾಟೀಲ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

9632746887

 
3.

ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾರಿಕಾಂಬ ಹುಲಕೋಟಿ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಉಪವಿಭಾಗ-1, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
9480068995  
4.

ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ಜಿ ಬಾಳಿಗಟ್ಟಿ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಉಪವಿಭಾಗ-2, ಹುಬ್ಬಳಿ

9448160903

 
5.

ಶ್ರೀ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಬ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾವೇರಿ

ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಜೋಗೂರು

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಕಾರವಾರ

9447068995

 
6.

ಶ್ರೀಮತಿ ತನ್ನರಂ ಬೆಂಗಾಲಿ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ , ಉಪವಿಭಾಗ-1, ಬೆಳಗಾವಿ

9448526946

 
7.

ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಜೋಗೂರು

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ , ಉಪವಿಭಾಗ-2, ಬೆಳಗಾವಿ
9487068995  
8.

ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಜೋಗೂರು

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ , ಉಪವಿಭಾಗ-2, ಬೆಳಗಾವಿ
   
9.

ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾಗರಗ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ , ಗದಗ
9482125869  
10.

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಆರ್. ಜಾಧವ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಉಪವಿಭಾಗ-1, ವಿಜಯಪುರ

9480538538

 
11.

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಆರ್. ಜಾಧವ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಉಪವಿಭಾಗ-2, ವಿಜಯಪುರ

9480538538

 
 12.

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಆರ್. ಜಾಧವ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ

 9480538538  

 

ಉಪ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಕಲಬುರಗಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ, ಕಲಬುರಗಿ

ಕ್ರ. ಸಂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು, ಪದನಾಮ ಮತ್ತು ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

1ನೇ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು, ಪದನಾಮ, ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್

1.

ಶ್ರೀಮತಿ ಆರತಿ ಸಾಹುಕಾರ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು

ಕಲಬುರಗಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಲಬುರಗಿ
9482179514

ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್

ಉಪ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು,

ಕಲಬುಗರಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಲಬುರಗಿ

9449969824
2.

ಶ್ರೀ ಜಹೀರ್ ಬಾಷ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು

ದಾವಣೆಗೆರೆ ವಿಭಾಗ ಬಳ್ಳಾರಿ

9880331666

 
3.

ಶ್ರೀಮತಿ ವಿನುತಾ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ , ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
08194234394  
4.

ಶ್ರೀ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಬ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ , ದಾವಣಗೆರೆ
7022817806  
5.

ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಐಲಿ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಉಪವಿಭಾಗ-1, ಬಳ್ಳಾರಿ
9448629824  
6.

ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಐಲಿ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಉಪವಿಭಾಗ-2, ಬಳ್ಳಾರಿ

9448629824

 
7.

ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಸುಂಬಡ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ , ಕೊಪ್ಪಳ

9972776880

 
8.

ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಸುಂಬಡ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಬೀದರ್

9972776880

 
9.

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಹರಿ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ರಾಯಚೂರು

9448705822

 
10.

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಹರಿ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ , ಯಾದಗಿರಿ

9448705822

 
11.

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಹರಿ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ , ಕಲಬುರಗಿ

9448705822

 

 

 

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 17-07-2023 01:05 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080