ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಕಾರ್ಮಿಕ ನೀರಿಕ್ಷಕರ ವಿವರ

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ 

 ಕ್ರಮ  ಸಂಖ್ಯೆ

 ವೃತ್ತದ ಹೆಸರು

 ಹೆಸರು

 ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

 ಹುದ್ದೆ

 ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ

 1.  ವೃತ್ತ -1  ಬಾಲಾಜಿ   9880217133  ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು  

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ

43, 44, 66, 67, 68, 76.

 2.  ವೃತ್ತ -2   ಮಂಜುನಾಥ್  ಬಿ ಎಚ್  9740068202 ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು   

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ

41, 69, 70.

 3.  ವೃತ್ತ -3  ಶೋಬಾ ಪಾಟೀಲ್ 9980549847 ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು   

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ

61, 62, 63, 93.

4.  ವೃತ್ತ -4  ರಾಜೇಶ್ 9341072681  ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು

 ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ

78, 91, 92.

5.  ವೃತ್ತ -5  ವೆಂಕಟೇಶ್ 9964622899 ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು   

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ

86, 149,113, 150, ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ

ವರ್ತೂರು ಹೋಬಳಿ.

6.  ವೃತ್ತ -6 
ಭಾರತಿ
 9448661025 ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು   

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ

75, 99, 106, 107, 108.

7.  ವೃತ್ತ -7   ನಳಿನಿ 9880068112 ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು   

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 94.

8.  ವೃತ್ತ -8  ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ
9964542200 ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು   

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ

111 ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರಸ್ತೆಯ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು

ಹಾಗು ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 115, 116.

9.  ವೃತ್ತ -9  ಚನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ ಚವ್ಹಾಣ

9980856267

ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು   

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 109 ರಲ್ಲಿ ,

ಅವಿನ್ಯೂ ರಸ್ತೆಯ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಂದ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ,

ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿ.ವಿ.ಕೆ.ರಸ್ತೆಯ ಮಹಾರಾಜಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವರೆಗೆ,

ಬಿ.ವಿ.ಕೆ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಂಗಸ್ವಾಮಿಗುಡಿ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ, ರಂಗಸ್ವಾಮಿಗುಡಿ

ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಳೇಪೇಟೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಜೆ.ಎಂ.ಲೇನ್ 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯ

ಮೂಲಕ ಓ.ಟಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದು ಭಾಷ್ಯಂ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ,

ಭಾಷ್ಯಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುಲ್ತಾನ್ ಪೇಟೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ,

ಸುಲ್ತಾನ್ ಪೇಟೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎ.ಎಸ್.ಚಾರ್ ಸ್ರಿö್ಟÃಟ್ ನಲ್ಲಿ

ಮುಂದುವರೆದು ಬಿ.ವಿ.ಕೆ. ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ರಸ್ತೆಯ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ, ಬಿ.ವಿ.ಕೆ. ಅಯ್ಯಂಗಾರ್

ರಸ್ತೆಯ ವೃತ್ತದಿಂದ ಓ. ಟಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದು ಅವಿನ್ಯೂ ರಸ್ತೆಯ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ

ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 110.

 10.  ವೃತ್ತ -10 ಲೋಕೇಶ್
9343813213
 ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು  

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ

74, 100, 101, 102, 105

11.  ವೃತ್ತ -11  ಮುಮ್ತಾಜ್ ಬೇಗಂ 9743427856 ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು   

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ

 138, 139, 140, 142, 154.

12.  ವೃತ್ತ -12  ಶಶಿಧರ್ ಆರ್ ಟಿ

9448507087

ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು 

 ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ

103, 104, 123, 124, 125, 126

13.  ವೃತ್ತ -13  ವೀರಣ್ಣ ಗೌಡರ್ ಎ ಬಿ 9448790180 ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು   

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ

166, 167, 168, 169

14.  ವೃತ್ತ -14  ವೆಂಕಟೇಶ್ ಆರ್ 9742289661 ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು   

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ

143, 144, 153, 170

15.  ವೃತ್ತ -15   ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿ.ಎನ್  9986768252 ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು   

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ

55, 82, 84, 85.

16.  ವೃತ್ತ -16   ಹೇಮಲತಾ  9448324557 ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು 

 ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ

95, 96, 97, 98, 121, 122.

17.  ವೃತ್ತ -17  ಫಮೀದಾ ಖಾನಂ  
8970478497
ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು 

 ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ

118, 119., 145

18.  ವೃತ್ತ -18  ಶೇಖರ್ ನಾಯಕ್  7349169549 ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು   

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ

188, 192, 193, ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೇಗೂರು

ಹೋಬಳಿ ಹಾಗು ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಿಗಣಿ ಹೋಬಳಿ.

19.  ವೃತ್ತ -19  ಶಶಿಕಲಾ ಗಿಡ್ಡಿಯರ್ 9739021754 ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು 

 ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ

80, 88, 89, 90,112, 113, 114.

20.  ವೃತ್ತ -20   ಲೀನಾ
 9980344882 ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು 

 ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ

109 ರಲ್ಲಿ 9ನೇ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು

ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹಾಗು ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 120.

 21.  ವೃತ್ತ -21 ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್  9739479089 ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು   

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ

147, 148, 151.

 22. ವೃತ್ತ -22  ಮಂಜುನಾಥ್ ಕೆ 9449172080 ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು   

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ

172, 173, 174, 175

23.  ವೃತ್ತ -23   ಜನಾರ್ಧನ್ ಕುಮಾರ್  9591088869 ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು   

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ

27, 28, 29, 50..

24.  ವೃತ್ತ -24   ಅರ್ಚನಾ
9986478847 ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು 

 ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ

3, 4, 8, 9, 11, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಲಹಂಕ ಹೋಬಳಿ

25.  ವೃತ್ತ -25   ಹೊನ್ನಪ್ಪ   9986734545 ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು   ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ
17, 36, 37, 38, 42.
26.  ವೃತ್ತ -26  ಕಲ್ಪನಾ

9902248699

 

ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು 

 ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ

141, 157, 158, 160, 161, 162.

27.  ವೃತ್ತ -27  ಸುಧೀಂದ್ರ 9535027519 ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು   ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ
 69, 72, 73, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ.ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ ತಾವರೆಕೆರೆ 
ಹೋಬಳಿ, ಲಕ್ಷಿö್ಮÃಪುರ, ಸೋಮಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಕೆರೆಗುಡ್ಡಹಳ್ಳಿ, ಗಾಣಿಗರಹಳ್ಳಿ,
ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ, ತಿರುಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ
ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು.
28.  ವೃತ್ತ -28   ಗೋವಿಂದರಾಜ್   9741285821 ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು  ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 184, 194, 196, 197, ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹಾಗು ಕೆಂಗೇರಿ ಹೋಬಳಿಯ ಅಗರ ಗ್ರಾಮ, ರಾಚಾನಮಡು ಗ್ರಾಮ.ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 184, 194, 196, 197, ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹಾಗು ಕೆಂಗೇರಿ ಹೋಬಳಿಯ ಅಗರ ಗ್ರಾಮ, ರಾಚಾನಮಡು ಗ್ರಾಮ.
29.  ವೃತ್ತ -29  ಸುರೇಶ್ ಎಸ್ 9945261152 ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು  ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 54, 83. ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿದರಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ.
30.  ವೃತ್ತ -30   ಅನುಪಮಾ  9741080210 ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು   ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ
14, 40. ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಾಸನಪುರ ಹೋಬಳಿ 
ಹಾಗು ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿಯ ತಿರುಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮ.
 31.  ವೃತ್ತ -31 ಗಂಗಾಧರ್  9986390790 ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು   ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 
20, 34, 35, 46
32.  ವೃತ್ತ -32   ಶಫಿಯುಲ್ಲಾ  9886060576  ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ

57, 58, 59, 79.

33.  ವೃತ್ತ -33  ಸುರೇಂದ್ರ ಡಿ 9741913103 ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು   ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 
127, 128, 132, 133, 134, 135, 136, 137.
34.  ವೃತ್ತ -34  ಭಾರತಿ ಟಿ ಕೆ 96862 44512 ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು 

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ

155, 156, 163, 164, 165
35.  ವೃತ್ತ -35  ವೀಣಾ 9535737836  ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ

144,  171, 176.

36.  ವೃತ್ತ -36  ಶಿವಕುಮಾರ್ 9986172479 ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು  ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 25, 26, 52, 53.
37.  ವೃತ್ತ -37  ಗೀತಾ K 9845626584 ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು   ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 51, 56, 81, 87.
38.  ವೃತ್ತ -38  ಎಲ್ಲೇಶ್ ಬಾಬು 9986245909  ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು  ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 189, 190, 191, ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸರ್ಜಾಪುರ ಹೋಬಳಿ ಮತ್ತು ದೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಎನ್.ಎಂ.ಸಿ.ಟಿ., ವೀರಸಂದ್ರ ಇಂಡಸ್ಟಿçಯಲ್ ಪ್ರದೇಶಗಳು.
39. ವೃತ್ತ -39   ರವಿ ಕುಮಾರ್ 9481800739 ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು   ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ

177, 178, 179, 186, 187, 195.

40.  ವೃತ್ತ -40  ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್  9886223968 ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು    ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ
 12, 13, 15, 39, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಸರಘಟ್ಟ
ಹೋಬಳಿ. ಯಶವಂತಪುರ ಹೋಬಳಿಯ ಲಕ್ಷಿö್ಮÃಪುರ, ಸೋಮಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ,
ಕೆರೆಗುಡ್ಡಹಳ್ಳಿ, ಗಾಣಿಗರಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ, ಗ್ರಾಮ ಪ್ರದೇಶಗಳು
 41.  ವೃತ್ತ -41  ರಮೇಶ್ ನಾಯಕ್ 9448039694 ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು   ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 1, 2, 5, 6 ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಾಲ ಹೋಬಳಿ.
42.  ವೃತ್ತ -42  ಭೂಪಾಲ್ 9035764728 ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು   ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ

24, 30, 31, 49.

43. ವೃತ್ತ -43 ಮನೋಹರ್ 97380 83675 ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು   ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ

23, 32, 47, 48, 60.

44. ವೃತ್ತ -44 ವೆಂಕಟೇಶ್ 9964622899 ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು   ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 1, 2, 5, 6 ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಾಲ ಹೋಬಳಿ.
45. ವೃತ್ತ -45 ಶಮ್ಮಿ 9449590622 ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು   ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ

10, 16, 18, 19

46. ವೃತ್ತ -46 ಸಯ್ಯದ್ ಝಕೀರ್ 9535068890  ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ

 7, 21, 22, 33.

47. ವೃತ್ತ -47 ಸೋಮಶೇಖರ್   8105084941 ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು  ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ
45, 64, 65, 77.
48. ವೃತ್ತ -48 ಸುರೇಶ್ 8861697777  ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು  ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 129, 130, 131, 159, 198, ಅಗರ ಗ್ರಾಮ, ರಾಚಾನಮಡು ಗ್ರಾಮ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಂಗೇರಿ ಹೋಬಳಿ.
49. ವೃತ್ತ -49 ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ 9880109767 ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು   ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ 180, 181, 182, 183, 185
50. ತುಮಕೂರು-1 ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಾಬು  9880085743  ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು    

ಗುಬ್ಬಿ ಗೇಟ್ ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಸಂತೇಪೇಟೆ, ಮಂಡಿಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಡೆಗೆ, ಮಂಡಿಪೇಟೆವರೆಗೆ ಬಲ ಭಾsಗದ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಕುಣಿಗಲ್ ಗೇಟ್‌ವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆದAತೆ, ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತೇಪೇಟೆಯ ರಸ್ತೆಯ ಬಲ ಭಾಗ, ಮಂಡಿಪೇಟೆಯ ಬಲಭಾಗ, ಹೊಸ ಮಂಡಿಪೇಟೆಯ 1ನೇ ಹಾಗೂ 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬಿ.ಹೆಚ್. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಸರ್ಕಲ್‌ವರೆಗೆ, ವಿನಾಯಕನಗರ, ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ, ರಸ್ತೆಯ ಬಲಭಾಗ, ಶಿವಾಜಿನಗರ, ವಿನೋಬಾನಗರ, ಕುರಿಪಾಳ್ಯ, ಈದ್ಗಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಫಿಜಿ ಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು.

 51.  ತುಮಕೂರು-2 ನಾಗಭೂಷಣ ಕೆ ಎನ್ 9743418532 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು     ಗುಬ್ಬಿ ಗೇಟ್ ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಸಂತೇಪೇಟೆ ಎಡಭಾಗದ ಕಡೆಗೆ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಪೇಟೆ ಸೇರುವವರೆಗೆ ಕುಣಿಗಲ್ ಗೇಟ್ ತಲುಪುವವರೆಗೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಹಾರ, ಆಯಿಲ್ ಮಿಲ್ ರಸ್ತೆ ಪ್ರದೇಶಗಳು,. ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಪಾಂಡುರAಗನಗರ ಶಿರಾ ರಸ್ತೆ ಮಂಡಿಪೇಟೆ, ಚರ್ಚ್ ವೃತ್ತ, ಹೊರಪೇಟೆ, ಅಶೋಕ ರಸ್ತೆ, ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ, ಶ್ರೀರಾಮನಗರ, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಅಳಶೆಟ್ಟಿ, ಕೆರೆಪಾಳ್ಯ, ಬಾರ್‌ಲೈನ್, ಕೆ.ಆರ್.ಬಡಾವಣೆ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಪುರಂ, ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಬಡಾವಣೆ, ಎಸ್.ಐ.ಟಿ.ಬಡಾವಣೆ ಮತ್ತು ಕೋತಿ ತೋಪಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳು. 
52.   ಕುಣಿಗಲ್ 

ಪುಟ್ಟರಾಜು

9448180676

ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು     

ಕುಣಿಗಲ್  ತಾಲ್ಲೂಕು

53.   ತುರುವೇಕೆರೆ ಪುಟ್ಟರಾಜು 9448180676 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು     

 ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು

54.   ಗುಬ್ಬಿ ತಿಲಕ್ ಎಂಜಿ 8050050787 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು     ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು
55.   ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಸುಶೀಲಾ 9886314884 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು     ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು
56.   ತಿಪಟೂರ್  ಸುಶೀಲಾ 9886314884 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು     ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು
57.   ಸಿರಾ   ಅಬ್ದುಲ್ ರವೂಫ್   9845624789  ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು    ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು
58.   ಮಧುಗಿರಿ  ಶ್ರೀಕಾಂತ್ 9611041492 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು     ಮಧುಗಿರಿ ಮತ್ತು ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು
59.   ಪಾವಗಡ  ಅಬ್ದುಲ್ ರವೂಫ್ 9845624789 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು     ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕು
60.   ರಾಮನಗರ   ವೈ. ಆರ್. ಅಂಬಿಕ  9620616539 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು     ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು
61.   ಕನಕಪುರ  ಜಯಪ್ರಕಾಶ್  9449249535 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು     ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು
62.    ಚೆನ್ನಪಟ್ಟಣ  ಮುನಿಲಿಂಗೆ ಗೌಡ  9663351684 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು     ಚೆನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು
63.   ಮಾಗಡಿ ಪ್ರದೀಪ್ 9008185345 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು     ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು
64.   ನೆಲಮಂಗಲ  ಧನ್ಪಾಲ್ ನಾಯಕ್ 9740452179  ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು    

ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು

65.   ಆನೇಕಲ್ 
ನಾಗರತ್ನ
 9845219009 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು      ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕು
 66.  ಹೊಸಕೋಟೆ   ಯತೀಶ್ ಕುಮಾರ್  8123909490 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು     ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು
67.  ದೇವೇನಹಳ್ಳಿ  ವೈ. ಆರ್. ಅಂಬಿಕ 9620616539  ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು    ದೇವೇನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು
68.   ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ   ದಯಾನಂದ ಸಾಗರ್ 9448855388 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು     

ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು.

69.   ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ   ಎಂ. ಮಂಜುಳಾ 9620278339 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು     

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು..

70.   ಚಿಂತಾಮಣಿ   ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ  9611919351 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು     ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು
71. ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಕಲಾವಾಣಿ  9886538344 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು     ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು
72. ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಸತೀಶ್ 9964117553 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು     ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು
73. ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ 9964117553  ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು   ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು
74.  ಬಂಗಾರಪೇಟ್ -1 ಕಿರಣ ಇಂಗಳೆ  8884088416 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು      ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್, ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಬರ್ಟ್ಸನ್ ಪೇಟೆಯ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಎಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು
75.  ಮಾಲೂರ್  ರೇಣುಕಾ ಪ್ರಸನ್ನ

9880844927

ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು    ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು
 76.  ಕೆಜಿಫ್

ಕಿರಣ ಇಂಗಳೆ

8884088416  ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು   ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್, ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಬರ್ಟ್ಸನ್ ಪೇಟೆಯ ಎಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಸೇರದಂತೆ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್.ನಗರ ಪ್ರದೇಶ.
77.   ಕೋಲಾರ್  ಕೆ. ರಾಜೇಶ್ವರಿ 9731858442 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು     ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು
78.   ಮುಳುಬಾಗಿಲು ಆಶಾ ರಾಣಿ 9901073800 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು     ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು
79.     ಮೈಸೂರು 1  ಮಂಗಳ ಗೌರಿ  9964361206  ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು   ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 2 ರಿಂದ 22, 63. 64 .65, ಬಂಡೀಪಾಳ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಜಯಪುರ ಹೋಬಳಿಗಳು. ಕಡಕೊಳ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ, ಟಿ. ನರಸೀಪುರ ರಸ್ತೆ,
80.  ಮೈಸೂರು 2 ಮಾದಪ್ಪ 9902747474 ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು    ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 29, 37 ರಿಂದ 62, ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವರುಣ ಹೋಬಳಿ.
81.  ಮೈಸೂರು 3 ಜಯಣ್ಣ  9740663612  ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು  ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 1, 30, 34, 35, 36
82. ಮೈಸೂರು 4  ಶಶಿಧರ್   9880550539 ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು    ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 23 ರಿಂದ 28, 31 ರಿಂದ 33, ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿನಕಲ್ ಹಾಗು ಇಲವಾಲ ಹೋಬಳಿಗಳು. ಬಂಡೀಪಾಳ್ಯ ಮತ್ತು ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು.
83. ನಂಜನಗೂಡು ರಾಜಶೇಖರಯ್ಯ  9449122928  ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು    ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು.
84. ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ಲಕ್ಷ್ಮಿಶಾ 9902039113 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು     ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು
85. ಹುಣಸೂರು ಲಕ್ಷ್ಮಿಶಾ

9902039113

ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು     ಹುಣಸೂರು  ತಾಲ್ಲೂಕು
86. ಕೆ ಆರ್ ನಗರ ನಾಗರಾಜ್ ಯಾದವ್ 9945238869  ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು    ಕೆ.ಆರ್.ನಗರ ತಾಲ್ಲುಕು
87. ಪಿರಿಯಪಟ್ನಾ ಮಂಜುನಾಥ್ 9740700284 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು     ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು
88. ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ  ಲಕ್ಷ್ಮಿಶಾ 9902039113 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು     ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು
 89.  ಮಂಡ್ಯ -1 ಎಂ. ಸ್ವಾಮಿ 9916219978  ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು    

ಮಂಡ್ಯ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 3 ರಿಂದ 18, 22, 23, 25, 26, 27, ಮತ್ತು ಬಸರಾಳು, ಕೆರಗೋಡು, ಕಸಬ ಹೋಬಳಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮಳವಳ್ಳಿ, ಪಾಂಡವಪುರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು.

90.  ಮಳವಳ್ಳಿ  ಅನಿತಾ 8553446232 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು     ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು
91.   ಪಾಂಡವಪುರ  ಕೆ. ಹೇಮಚಂದ್ರ 9986253198 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು    ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು
92.   ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ  ಕೆ. ಹೇಮಚಂದ್ರ 9986253198 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು     ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು
93.   ಮಂಡ್ಯ -2  ನಾಗರತ್ನ ಬಿ ಎನ್   9901615783 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು     

ಮಂಡ್ಯ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 1, 2, 19, 20, 21, 24, 28 ರಿಂದ 35 ಮತ್ತು ಕೊತ್ತತಿ ಮತ್ತು ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮದ್ದೂರು, ಕೆ.ಆರ್. ಪೇಟೆ ಮತ್ತು ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು

94.   ಕೆ .ಆರ್ .ಪೆಟ್  ಗಂಗಾಧರ್ 9482774811 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು     ಕೆ .ಆರ್ .ಪೆಟ್ ತಾಲ್ಲೂಕು
95.   ಮದ್ದೂರ್   ಕೃಷ್ಣ

8971052729

ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು     ಮದ್ದೂರ್ ತಾಲ್ಲೂಕು
96.  ಶಿವಕುಮಾರ್  ಎಂ. ಸ್ವಾಮಿ

9916434582

ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು     ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು
97.  ಚಾಮರಾಜನಗರ  ವೀಣಾ 9141440589  ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು   ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು.
98.   ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ  ಪ್ರಸಾದ್ ವಿ ಎಲ್  9241743839 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು     ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು
99.   ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟ್ ಆರ್. ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ 9880038426  ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು    ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟ್ ತಾಲ್ಲೂಕು
100. ಎಸ್ 1,ಬೆಳಗಾವಿ   ಮಂಜುನಾಥ ಅಸ್ತಕಟ್ಟಿ 9035018311  ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು  ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಡಿವಿಜನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 24 ರಿಂದ 44 ಮತ್ತು ಗೋಕಾಕ್, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ, ಅಥಣಿ ಹಾಗೂ ರಾಯಬಾಗ್ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು
101. ಎಸ್2,ಬೆಳಗಾವಿ ಸಂಜೀವ್ ಬೋಸ್ಲೆ 9482214540  ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು  

ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಡಿವಿಜನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ 23 ಹಾಗೂ 45 ರಿಂಧ ಮತ್ತು 51ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಗೂ ರಾಮದುರ್ಗ, ಸವದತ್ತಿ, ಖಾನಾಪುರ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು.

  ಅಥಣಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಢಾಲೆ

8618691382

 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು   

ಅಥಣಿ ಮತ್ತು ರಾಯಭಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು.

102. ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಪ್ರತಾಪ್ 9877618597 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು      ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು
103. ಗೋಕಾಕ್  ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಷ್ಣು ಮಾರ್ಕರ್   9845251545 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು      ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲ್ಲೂಕು
104. ನಿಪ್ಪಾಣಿ ನಾಗಪ್ಪ ಕಳಸಣ್ಣವರ್ 9110200861 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು      ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಹೋಬಳಿ ಪ್ರದೇಶ.
105. ರಾಯಭಾಗ ವೀರೇಶ್ ಮೊರ್ಕೆರ್  9901198804 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು      ರಾಯಭಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕು
106. ಹುಕ್ಕೇರಿ ಶ್ರೀಮತಿ. ಜಾನ್ಹವಿ ತಳವಾರ 9449375547 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು      ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು
107.  ಎಸ್3,ಬೆಳಗಾವಿ ರಮೇಶ್ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕೆಸರೂರು 9945486689  ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು    ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 8 ರಿಂದ 13, 18 ರಿಂದ 25, 43 ರಿಂದ 55 ಹಾಗೂ ಕಾಕತಿ ಮತ್ತು ಹೊನಗಾ ಹೋಬಳಿಗಳು.
108.  ಎಸ್4,ಬೆಳಗಾವಿ  ರಾಜೇಶ್ ಅಸ್ನೋಟಿಕರ್ 9986848928 ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು     ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 1 ರಿಂದ 7, 14 ರಿಂದ 17, 57, 58 ಮತ್ತು ಕಂಟೋನ್ಮೆAಟ್ ಪ್ರದೇಶ, ಪೀರನವಾಡಿ, ಹಿಂಡಲಗಾ, ಸಾಂಬ್ರಾ, ಮಚ್ಚೆ ಹೋಬಳಿ.
109.  ಬೈಲಹೊಂಗಲ  ದೀಪಾ ಬಂಡಿ 7022125776  ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು     ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು
110.  ರಾಮದುರ್ಗ      ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು      ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು
 111.  ಸವದತ್ತಿ  ಮಹೇಶ ಭಾಗೋಜಿ 7795786758 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು      ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು
112.   ವಿಜಯಪುರ -1  ಜಗದೇವಿ 7411847805  ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು      

ಬಿಜಾಪುರ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಡಿವಿಜನ್ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.2, 3, 4, 6 ಮತ್ತು 8 ಹಾಗೂ ಸಿಂದಗಿ ಮತ್ತು ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು

113.   ಸಿಂದಗಿ  ಜಗದೇವಿ  7411847805   ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು  

ಸಿಂಧಗಿ ಮತ್ತು ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು

114.   ವಿಜಯಪುರ -2  ಜಗದೇವಿ  7411847805  ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು     

ಬಿಜಾಪುರ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಡಿವಿಜನ್ ವಾರ್ಡ್ ನಂ.1, 5, 7, 9 ಮತ್ತು 10 ಹಾಗೂ ಬಿಜಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಳಿದ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಹಾಗೂ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು

115.   ಇಂಡಿ

ದತ್ತು ದೇವರಮನಿ

 
9743126083 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು      ಸಿಂಧಗಿ ಮತ್ತು ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು
116.   ಬಸವನ ಬಾಗೆವಾಡಿ  ಇನಾಮಧರ್ 9845858123   ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು  ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಮತ್ತು ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು.
117. 

ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ್

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಗಲಿ 9449446724 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು  ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು
118.   ಬಾಗಲಕೋಟೆ  ರಮೇಶ್ 7022054094  ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು      ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮತ್ತು ಬೀಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು
119.   ಜಮಖಂಡಿ ಮಾರ್ವಕರ್ 9845251545 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು       ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು
110.   ಹುನುಗುಂದ  ರಾಜು 9902670899 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು        

ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು

 111.  ಬಾದಾಮಿ  ರಾಜು 9902670899  ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು      ಬಾದಾಮಿ ತಾಲ್ಲೂಕು
112.   ಮುಧೋಳ  ರಮೇಶ್ ವಾಂಗಿ 7411665745 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು        ಮುಧೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕು.
113. 

ಎಸ್ 1,ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ  

  ಸಂಗೀತಾ 9620727370  ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು       ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ.- ಧಾರವಾಡ ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಡಿವಿಜನ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 31, 37, 38, 45, 46 ಮತ್ತು 50.

 

114.   ಎಸ್ 4,ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ  ರಜನಿ 9620629013 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು       ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ.-ಧಾರವಾಡ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಡಿವಿಜನ್ 22 ರಿಂದ 30, 39 ರಿಂದ 42, 53 ಮತ್ತು ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕು.
115.   ಎಸ್ 1,ಧಾರವಾಡ   ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಕೊಟ್ಟಿಮುಟ್   9448391619  ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು       ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಅಗಸೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಶಿವಾಜಿ ರಸ್ತೆ, ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ, ಸುಭಾಷ್ ರಸ್ತೆ, ಆಜಾದ್ ಪಾರ್ಕ್ ರಸ್ತೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆ, ಸಪ್ತಾಪುರ ರಸ್ತೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಳಿಯಾಳ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಎಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವವರೆಗೆ ಇರುವ ವಿಭಾಗ ಮಾಡುವ ರಸ್ತೆಯ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕು
116.   ಎಸ್ 2,ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   ಮೊಹಮದ್ ಅಕ್ರಂ ಹೆಚ್.ಅಲ್ಲಾಪುರ  9449070408 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು        ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ.-ಧಾರವಾಡ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಡಿವಿಜನ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 34, 43, 44, 51, 52, 54 ರಿಂದ 57 ಮತ್ತು ನವಲಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು.
117.   ಎಸ್ 3,ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 

ಅಶೋಕ್ ವಡೆಯರ್

70190 10998 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು       ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ.- ಧಾರವಾಡ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಡಿವಿಜನ್ 19 ರಿಂದ 21, 32, 33, 35, 36, 47 ರಿಂದ 49
118.   ಎಸ್ 2,ಧಾರವಾಡ   ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸಿಂಧಿಹಟ್ಟಿ   7829867381  ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು      

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಅಗಸೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಶಿವಾಜಿ ರಸ್ತೆ, ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ, ಸುಭಾಷ್ ರಸ್ತೆ, ಆಜಾದ್ ಪಾರ್ಕ್ ರಸ್ತೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆ, ಸಪ್ತಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಳಿಯಾಳ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಎಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವವರೆಗೆ ಇರುವ ವಿಭಾಗ ಮಾಡುವ ರಸ್ತೆ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು.

119.   ಕಲಘಟಗಿ ಲತಾ 9986594945 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು       ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು.
120. 

ಗದಗ್ -1

ಗಿರೀಶ್ ಬಂಕದಮನಿ

9880063750

ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು        ಗದಗ-ಬೆಟಗೇರಿ ನಗರಸಭೆ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 1 ರಿಂದ 5, 8 ಮತ್ತು ಮುಳಗುಂದ ಪಟ್ಟಣ ಹಾಗು ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ್ರದೇಶ.
121.   ಗದಗ್ -2 ಉಮೇಶ ಉಳ್ಳಣ್ಣನವರ್ 8618445509 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು        ಗದಗ-ಬೆಟಗೇರಿ ನಗರ ಸಭೆ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 6, 7, 9, 10 ಮತ್ತು ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು
122.   ಶಿರಹಟ್ಟಿ  ಸಂಗೀತಾ ಬೆಂಕನಕೊಪ್ಪ 9008547123 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು       ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು.
123.   ಮುಂಡರಗಿ  ಭಾಗ್ಯವಂತ 7975705412 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು        

ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು

124.   ರೋಣ ಆರತಿ 7338433989 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು        ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕು
125. 

ನರಗುಂದ

ಪೂಜಾ 7338565600 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು        ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು
126.   ಹಾವೇರಿ  ಲತಾ 9986594945 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು        ಹಾವೇರಿ, ಶಿಗ್ಗಾವಿ ಮತ್ತು ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು.
127.   ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರ್  ದೇವೇಂದ್ರ ನಾಟಿಕರ್ 8884161866 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು        ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು, ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು.
128.   ಸವಾನೂರ್   ಅಕ್ರಮ್ ಅಲ್ಲಾಪುರ್   9606166393  ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು        
129.   ಬ್ಯಾಡಗಿ     ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು        
130.    ಕಾರವಾರ

ತೀರ್ಥ ಬಾಬು

 

9900428760 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು       ಹಾಸನ ನಗರ ಮಬಿ ಎಸ್. ಬೆಟಗೇರಿ

ಕಾರವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು

131.   ಭಟ್ಕಳ್  ಗುರುರಾಜ್ 9480091360 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು        ಭಟ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕು
132.   ಶಿರಸಿ  ಸಿ.ಎಚ್ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ 9844113349 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು        ಸಿರ್ಸಿ ಮತ್ತು ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು.
  ಸಿದ್ದಾಪುರ ನಿಂಗಮ್ಮ 8088100868 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕು
133.   ಕುಮುಟಾ  ಸಿ.ಎಚ್ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ 9844113349 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು        

ಕುಮಟಾ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು.

134.   ಅಂಕೋಲ  ತೀರ್ಥ ಬಾಬು 9900428760 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು        ಅಂಕೋಲ ತಾಲ್ಲೂಕು
135.   ದಾಂಡೇಲಿ      ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು        ದಾಂಡೇಲಿ, ಹಳಿಯಾಳ ಮತ್ತು ಸೂಪ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು.
136.   ಮುಂಡೋಗೋಡ್  ಅನುರಾಧಾ 9448622377 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು        ಮುಂಡೋಗೋಡ್ ತಾಲ್ಲೂಕು
137.   ಹಳಿಯಾಳ  ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಲಾಯಗುಂದಿ 8310299848 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು        ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು
138.   ಹೊನ್ನಾವರ 

ಗುರುರಾಜ್

9480091360 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು        

ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕು.

139.   ಯೆಲ್ಲಾಪುರ್  ಅಶೋಕ್ ಒಡೆಯರ್ 9008203326  ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು        ಯೆಲ್ಲಾಪುರ್ ತಾಲ್ಲೂಕು.
140.    ದಾವಣಗೆರೆ -1

ರಾಜಶೇಖರ್ ಹಿರೆಮತ್

9738501814 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು        ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಇರುವ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ರದೇಶಗಳು ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಸುಭಾಷ್ ರಸ್ತೆ ಮಂಡಿ ಪೇಟೆ ಮಧ್ಯೆ ಬರುವ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್.ಎಂ.ಸಿ.ಯಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಜಗಳೂರು ರಸ್ತೆ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗುವ ಆರ್.ಎಂ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಆರ್.ಎಂ.ಸಿ.ಉತ್ತರ ಗೇಟಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಬರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು.
141.   ದಾವಣಗೆರೆ -2 ನಾಗೇಶ್ 8310635935 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು        ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್‌ನ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಜಗಳೂರು ರಸ್ತೆ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗುವ ಆರ್.ಎಂ.ಸಿ ರಸ್ತೆ, ಆರ್.ಎಂ.ಸಿ ಯಾರ್ಡನ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಆರ್.ಎಂ.ಸಿ ಉತ್ತರ ಗೇಟ್ ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಬರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಮಾಯಗೊಂಡ ಹೋಬಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು
142.   ದಾವಣಗೆರೆ -3

ರಾಜಪ್ಪ

9743644094 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು        ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ರದೇಶಗಳು ( 1ನೇ ವೃತ್ತ ಹಾಗೂ 2ನೇ ವೃತ್ತಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಆನಗೋಡು ಹೋಬಳಿಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಸಿದ್ದವೀರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ, ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ( ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಮನೂರು ರಸ್ತೆಯು ಸೇರಿ) ಆಂಜನೇಯ ಬಡಾವಣೆ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಬಡಾವಣೆ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಡಾವಣೆ, ರಂಗನಾಥ ಬಡಾವಣೆ, ವಿದ್ಯಾನಗರ, ತರಳುಬಾಳು ನಗರ ರಾಷ್ಟಿçÃಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4ರ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ-ಲೋಕಿಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಶಾಮನೂರು & ಹೊಸ ಕುಂದವಾಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿ.
143.   ಹರಿಹರ  ಕವಿತಾ 8660799442 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು       ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕು.
144.   ಚನ್ನಗಿರಿ ರಾಜಪ್ಪ 9743644094 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು        ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು.
145.   ಜಗಳೂರು  ಕವಿತಾ 8660799442 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು       ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು
146.   ಹೊನ್ನಾಳಿ  ಮುಮ್ತಾಜ್ ಬೇಗಂ 9449790370 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು      
ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು
147.   ಹರಪನಹಳ್ಳಿ  ನಾಗೇಶ್ 9035635107 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು      
 ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು
148.   ಬಳ್ಳಾರಿ-1

ರಮೇಶ್

9845954560 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು        

ಬಳ್ಳಾರಿನಗರ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಡಿವಿಜನ್ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 7 ರಿಂದ 18 ಮತ್ತು (ಉಳಿದ ನಗರ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ರದೇಶ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರದೇಶ ಅನಂತಪುರ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೋಕಾ ಹೋಬಳಿ, ಹೊಸಪೇಟೆ ಮತ್ತು ಸಿರಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು.

149.   ಹೊಸಪೇಟೆ -1 ಚೇತನ್ 9742561281 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು        ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 1 ರಿಂದ 4, 7 ರಿಂದ 9, 14, 15, 27 ರಿಂದ 32 ಮತ್ತು ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು (ಕಂಪ್ಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ರದೇಶ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಹಾಗೂ ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ವ್ಯಾಸನಕೆರೆ, ಹಂಪಿ, ಕಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳು.
150.   L2-ಹೊಸಪೇಟೆ  ಅಶೋಕ್ 8073736041 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು        ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 5, 6, 10 ರಿಂದ 13, 16 ರಿಂದ 26, 33 ರಿಂದ 35 ಮತ್ತು ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಂಪ್ಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಪ್ರದೇಶಗಳು
151.   ಸಿರಗುಪ್ಪ  ಮಂಜುನಾಥ್ ತೊಂಡಿಹಾಳ್ 8095196605  ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು       ಸಿರಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು.
152.   ಬಳ್ಳಾರಿ-2 ರವಿದಾಸ್   9620112007 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು        ಬಳ್ಳಾರಿನಗರ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಡಿವಿಜನ್ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 1 ರಿಂದ 6 ಮತ್ತು 19 ರಿಂದ 30, ಅಲೀಪುರ ರಸ್ತೆ, ಕುಡಿತಿನಿ ಗ್ರಾಮ ಹಾಗು ಕುರುಗೋಡು U್ಫ್ರಮ, ಮತ್ತು ಹಗರಿ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಸಂಡೂರು, ಹೋವಿನ ಹಡಗಲಿ, ಮತ್ತು ಕೂಡ್ಲಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು
153.   ಸಂಡೂರ್  ಮಂಜುನಾಥ್ ತೊಂಡಿಹಾಳ್ 8095196605 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು       ಸಂಡೂರು ಮತ್ತು ಕೂಡ್ಲಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು
154.   ಕೂಡ್ಲಿಗಿ  ಮಂಜುಳಾ 8088746347 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು        ಕೂಡ್ಲಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು
155.   ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನ  ಅಶೋಕ್ 8073736041 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು        ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹೂವಿನ ಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು.
156.  ಹಡಗಲಿ ಮೌನೇಶ್ 9880223121 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು        
157.  ಚಿತ್ರದುರ್ಗ   ರಾಜಣ್ಣ  8861899921 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು        
158.  ಚಳ್ಳಕೆರೆ  ಟಿ. ಕುಸುಮ 9108350589  ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು       
159.  ಹಿರಿಯೂರ್  ಅಲ್ಲಾಭಕ್ಷ 9731577385 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು        
160.  ಹೊಸದುರ್ಗ ರಾಜಣ್ಣ  8861899921 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು        
161.  ಎಸ್ 1,ಕಲಬುರ್ಗಿ  ಪರುಶರಾಮ 9886481655  ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು   ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 2, 4, 5, 9 ರಿಂದ 15, 17, 24 ರಿಂದ 29.
162.  ಎಸ್2,ಕಲಬುರ್ಗಿ  ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್   9844277625   ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು   ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 30 ರಿಂದ 32, 37 ರಿಂದ 55 ರವರೆಗೆ, ಅಳಂದ ಮತ್ತು ಅಫ್ಜಲ್‌ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು.
163.  ಎಸ್3,ಕಲಬುರ್ಗಿ  ಪ್ರಸನ್ನ ಟಿ ಎಸ್  9741083485   ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು   ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 1, 3, 6 ರಿಂದ 8, 16, 18 ರಿಂದ 23, 33 ರಿಂದ 36 ಮತ್ತು ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು.
164.  ಸೇಡಂ  ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ 974399311  ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು       
165.  ಚಿತ್ಪುರ್  ವಿಕ್ರಮ್ ಬಡಿಗೇರ್ 9739588808 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು        
166.  ಬೀದರ್     ಕೆ ಸುವರ್ಣ   9844325273 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು       ಬೀದರ್ ತಾಲ್ಲೂಕು.
167.  ಔರಾದ್    ರಾಹುಲ್ 9035899941 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು        
168.  ಹುಮ್ನಾಬಾದ್  ಗಂಗಾಧರ್ 9844139756 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು       ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕು.
169.  ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ  ಸಂತೋಷ ಗಾಯಕವಾಡ  9535481921 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು        ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕು.
170. ಭಾಲ್ಕಿ ಮಂಜುನಾಥ್ 9880591840 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು       ಭಾಲ್ಕಿ ಮತ್ತು ಔರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು.
171.  ಯಾದಗಿರಿ  ಸಂಗೀತ ಹೊನ್ನೂರ್ 9449007620 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು        ಯಾದಗೀರ್ ತಾಲ್ಲೂಕು
172.  ಶಹಪುರ್  ಸಬೇರಾ ಬೇಗಂ 9916371332 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು        ಶೋರಾಪುರ ಮತ್ತು ಶಹಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು.
173.  ಸುರಪುರ  ಶಿವಪ್ಪ 9972524040 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು        ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು
174.  ರಾಯಚೂರು -1  ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಉಬೆರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಘಾನಿ 7338050937 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು        ರಾಯಚೂರು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 2 ರಿಂದ 8, 10, 12 ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು.
175.  ರಾಯಚೂರು-2     ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು       ರಾಯಚೂರು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 1, 9 ಮತ್ತು 11.
176.  ಮಾನ್ವಿ  ಮಲ್ಲಪ್ಪ

9902126545

ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು        ಮಾನ್ವಿ ಮತ್ತು ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು.
178.  ಸಿಂಧನುರ್  ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ 9591562625 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು        ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು
179.  ಲಿಂಗಸಗೂರ್ ಶಾಂತಮೂರ್ತಿ 8105993949 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು        ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು.
180.  ಕೊಪ್ಪಲ್  ಶಿವಶಂಕರ್ 9448673860 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು       ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕು.
181.  ಗಂಗಾವತಿ  ಗೋಪಾಲ್ ದೂಪಾಡ್ 7019445614 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು       ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು.
182.  ಕುಷ್ಟಗಿ   ಶಿವಶಂಕರ್ 9448673860 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು        ಕುಷ್ಠಗಿ ಮತ್ತು ಯಲಬುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು
183. ಎಸ್ 1,ಮಂಗಳೂರು   ಜೀವನ್ 8073675894  ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು  

ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖೈ: 14 ರಿಂದ 17, 22 ರಿಂದ 25 ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು.

184.  ಎಸ್2,ಮಂಗಳೂರು  ,ವೀರೇಂದ್ರ   9964547464   ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು  

ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖೈ: 1 ರಿಂದ 13 ಮತ್ತು 18 ರಿಂದ 21, ಬಂಟ್ವಾಳ, ಪುತ್ತೂರು ಮತ್ತು ಸುಳ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು.

185.  ಬೆಲ್ತಂಗಡಿ  ಎಸ್ ಎನ್ ಹರೀಶ್
9242146333
 ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು  ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು
186.  ಎಸ್3,ಮಂಗಳೂರು  ಮೇರಿ ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಡಯಾಸ್ 9480508697  ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವಾರ್ಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 14 ರಿಂದ 17, 22 ರಿಂದ 25.9964547464
187.  ಎಸ್4,ಮಂಗಳೂರು  ರಾಜಶೇಖರ ರೆಡ್ಡಿ    9448038609   ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು  ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವಾರ್ಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 1 ರಿಂದ 25 ನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ವಾರ್ಡಗಳ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಳಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳು.
188.  ಬಂಟ್ವಾಲ್ -3  ರ‍್ಲಿನ್ ಗ್ರೇಸಿಯಾ ಡಿಸೋಜ  8553357546  ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು       ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕು.
189.  ಪುತ್ತೂರು    ಗಣಪತಿ  9482650555  ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು  ಪುತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು.
190.  ಉಡುಪಿ -1 ಸಂಜಯ್ 7760071947  ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು     
ಉಡುಪಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ 01 ರಿಂದ 10ರವರೆಗೆ, ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಮತ್ತು ಕೋಟ ಹೋಬಳಿ.
191.  ಉಡುಪಿ-2 ಸಂಜಯ್ 7760071947  ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು     

ಉಡುಪಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ 01 ರಿಂದ 10ರವರೆಗೆ,

ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಮತ್ತು ಕೋಟ ಹೋಬಳಿ.

192.  ಕುಂದಾಪುರ  ವಿಜಯೇಂದ್ರ 94834 82666  ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು       ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು
193.  ಕಾರ್ಕಳ  ಎಮ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್   9844251886  ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು       ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕು.
194.  ಶಿವಮೊಗ್ಗ-1 ಸುಖಿತಾ ಕೆ ಸಿ 7406065773  ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು       ಬಿ.ಹೆಚ್.ರಸ್ತೆಯ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಪ್ರದೇಶ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು.
195.  ಶಿವಮೊಗ್ಗ-2 ಭೀಮೇಶ್ 8105876683  ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು       ಬಿ.ಹೆಚ್.ರಸ್ತೆಯ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಇರುವ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ಪ್ರದೇಶ.
196.  ಭದ್ರಾವತಿ -1 ಭೀಮೇಶ್ 8105876683  ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು       ಭದ್ರಾವತಿಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಪುರಸಭೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು.
197.  ಭದ್ರಾವತಿ -2 ಭೀಮೇಶ್ 8105876683  ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು        ಭದ್ರಾವತಿಯ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಪುರಸಭೆಯ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಭದ್ರಾವತಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ತಾಲ್ಲೂಕು (ಪುರಸಭೆಯ ಸರಹದ್ದು ಬಿಟ್ಟು).
198.  ಶಿಕಾರಿಪುರ   ಫಕೀರಪ್ಪ ಘೋಡಿ 8747888010  ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು     

ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು.

200.  ಸಾಗರ 

ಶಿಲ್ಪಾ

9902536555  ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು       ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು
201.  ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ       ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು       ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು.
202.  ಎಸ್ 1,ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ 9844251886  ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು    ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರದ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಡಿವಿಜನ್ ಸಂಖೈ: 1 ರಿಂದ 3 ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಸ್ತಾರೆ, ಆಲ್ದೂರು, ಕಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಅಂಬಳೆ ಹೋಬಳಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕೊಪ್ಪ, ಶೃಂಗೇರಿ, ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ ಮತ್ತು ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು
203.  ತರೀಕೆರೆ   ಶಶಿಕಲಾ ವೈ ಎಲ್   7353595685  ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು    ತರೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು
204.  ಕೊಪ್ಪ   ಪ್ರಸನ್ನ   9844251886  ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು    ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು
205.  ಎಸ್2,ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರ  ಎಚ್ ಕೆ ಗಿರಿಜಾ 831053614  ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು    

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಗರದ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಡಿವಿಜನ್ ಸಂಖೈ: 4 ರಿಂದ 7 ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಸಬಾ, ಲಕ್ಯ, ಆವತಿ ಮತ್ತು ಜಾಗರ ಹೋಬಳಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಮತ್ತು ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು.

206.  ಮೂಡಿಗೆರೆ  ಎಚ್ ಕೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ 9880663240  ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು    ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು.
207.  ಕಡೂರ್   ಶಶಿಕಲಾ   7353595685  ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು       ಕಡೂರ್ ತಾಲ್ಲೂಕು.
208.  ಹಾಸನ್   ಆನಂದ್ ರಾಮ್ ಹೆಚ್ ಕೆ 

08172 253290

 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು       ಹಾಸನ ಪಟ್ಟಣದ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಡಿವಿಜನ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 1, 2, 3 ಮತ್ತು ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು
209.  ಸಕಲೇಶಪುರ  ಮಂಗಳಾ ಗೌರಿ 9964178078   ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು    ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು
210.  ಬೇಲೂರ್  ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಎಸ್  9900742522  ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು       ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು
211.  ಹಾಸನ್ ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಪರಶುರಾಮ 88677 59907  ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು    ಹಾಸನ ನಗರ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಡಿವಿಜನ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 4 ರಿಂದ 7 ಮತ್ತು ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು
212.  ಅರಸೀಕೆರೆ  ಶಿವಕುಮಾರ್ 9663267455  ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು       ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು.

 

213.  ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ   ಬಿ ಮಂಗಳ ಗೌರಿ   9964361206  ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು       

ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು

214 ಅರಕಲಗುಡು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್

9900742522

ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು  ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು
214.  ಚನ್ನರಾಯ್ಪಟ್ಟಣ  ಎಂ ಪುರುಷೋಥಮ್

9880663240

 ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು       ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು
215.  ಮಡಿಕೇರಿ  ಎಮ್ಎಮ್ ಯತ್ನಟ್ಟಿ   9448642111  ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು   ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು.
216.  ವಿರಾಜಪೇಟ್  ನಿಖಿಲ್ ಚಂದ್ರ 9964789587  ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು   ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು. 
217.  ಸೋಮವಾರಪೇಟ್ ಮನೋಹರ್   ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಕರು       ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು

9611808648​

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 14-03-2024 01:20 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080