ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಇಲಾಖೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ

ಕ್ರ. ಸಂ

ಹೆಸರು 

  ಹುದ್ದೆ

ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ

ಇ-ಮೇಲ್

 ಅಧಿಕಾರಿ  ಭಾವ ಚಿತ್ರ

ವಿಳಾಸ

1.

ಶ್ರೀ ಅಕ್ರಂ ಪಾಷ, ಐಎಎಸ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು 

080-29753078

labour.commissioner42@gmail.com

https://karmikaspandana.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/images/LC.jpg

ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029.

2.

ಎಸ್.ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ

ಅಪರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಡಳಿತ & ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ)

 080-29753026

adlckarnataka@gmail.com

 https://karmikaspandana.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/images/ADLC N.jpeg

ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029

3.

  ಡಾ.ಜಿ.ಮಂಜುನಾಥ್

 
  ಅಪರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು(ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭಾಂಧವ್ಯ & ಮಕ್ಕಳ ಕೋಶ )

080-29753019

adlcir.kar@gmail.com

 https://karmikaspandana.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/images/ADLC M IR.jpeg

ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029

4.

ಡಾ.ಎಸ್.ಬಿ.ರವಿಕುಮಾರ್

ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು(ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ )

080-29753025

jlcmwsec@gmail.com

 https://karmikaspandana.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/images/ravi sir.jpeg

ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029

5.

ಶ್ರೀ ರಾಜಶೇಖರ್

ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು(JLC- Jt.Secy-Constn.Board)

080-26644314

karbuildworkerswelfare@gmail.com

 

ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029

6.

ಡಾ.ಎಸ್.ಬಿ.ರವಿಕುಮಾರ್

ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು(JLC- Jt.Secy, UnOrg Board )

080-26631584

kuwssb@gmail.com

 https://karmikaspandana.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/images/ravi sir.jpeg

ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029

7.

ಎಂ.ಎಸ್. ಚಿದಾನಂದ್

ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು(JLC- Labour Welfare Board)

080-23570266

welfarecommissioner123@gmail.com

 

ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029

8.

ಕೆ ಜಿ ಜಾನ್ಸನ್

ಉಪ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು(ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಅಂಕಿಅಂಶ)

080-29753014

dlcbangalore@gmail.com

 

ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029

9.

ಎಚ್ ಎಲ್ ಗುರು ಪ್ರಸಾದ್

ಉಪ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು(ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ 2 )

080-26086253

dlc2bng@gmail.com

 https://karmikaspandana.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/images/dlc20.jpg

ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029

10.

ಎ. ಎಚ್. ಉಮೇಶ್

ಉಪ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು(ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ 1)

080-26086214

9448904291

dlc1bangalore@gmail.com

 

ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029

11.

ಸೋಮಣ್ಣ

ಉಪ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು(ಹಾಸನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ)

08172-268517

dlchsn1@gmail.com

 

 https://karmikaspandana.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/images/SOMANNA.jpeg

ಹಾಸನ

12.

ನಾಗೇಶ್

ಉಪ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು( ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ)

08472-275278

9739231678

dlckalaburagi@gmail.com

 

ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ

13.

ವೆಂಕಟೇಶ್ ಎ. ಸಿಂಧಿಹಟ್ಟಿ

ಉಪ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು(ಬೆಳಗವಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ)

0831- 2428066

belgaumdlc1@gmail.com

 

ಬೆಳಗವಿ

14.

ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ

DLC- ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂಡಳಿ 

080-26644312/4-

 

ಕಾರ್ಮಿಕ ಸುರಕ್ಷಾ ಭವನ , ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029

15.

ಶ್ರೀಮತಿ. ವಿನುತಾ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು(ALC-MWAB(ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿ ))

080-29753067

ksmwab@gmail.com

 

ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029

16.

ರವಿ ಕುಮಾರ್ ಕೆ ಎಲ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು(ALC-1)

080-26086121

alcdiv1@gmail.com

 

ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029

17.

ಎಂ.ಎನ್. ದೇವರಾಜ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು(ALC-2)

080-26086255

alc2bangalore@gmail.com

 

ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029

18.

ಎ ಸಿ ತಮ್ಮಣ್ಣ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು(ALC-3)

080-26086256

alcb.divission3@gmail.com

 

ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029

19.

ವೀಣಾ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು(ALC-4)

080-26086257

alc4bng@gmail.com

 

ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029

20.

ಮೀನಾ ಪಾಟಿಲ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು(ALC- ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ)

0836- 2353662

alc.hubli@yahoo.com

 

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

21.

ನಾಗರಾಜ್ ಕೆ ಬಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು(ALC- ಮಂಗಳೂರು)

0824-2437479

alcmangalore@rediffmail.com

 

ಮಂಗಳೂರು 

22.

ರಾಜೇಶ್ ಜಾಧವ್ (ಪ್ರ)

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು(ALC- ಮೈಸೂರು)

0821-2541942

alcmysorediv@gmail.com

 

ಮೈಸೂರು

23.

ಶಿವ ಕುಮಾರ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು(ALC- ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು)

08262-230586

alcckm01@gmail.com

 https://karmikaspandana.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/images/SHIVAKUMAR.jpeg

ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು

24.

ಎಂಡಿ ಜಹೀರ್ ಬಾಷಾ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು(ALC- ದಾವಣಗೆರೆ)

08192-230094

alcdavanagere@gmail.com

 

ದಾವಣಗೆರೆ  

25.

ಆರತಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು(ALC- ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ)

08472-275276

alcgulbarga@gmail.com

 

ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ

26.

 ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅನ್ಸಾರಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು(ALC- ಬೆಳಗಾವಿ)

alcbelgaum@yahoo.in

 

ಬೆಳಗಾವಿ

27.

ರಮೇಶ್ ಎಚ್ ಎನ್ 

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭಾಂಧವ್ಯ) (ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿ))

080-26086111

adlcir.kar@gmail.com

 

ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029

28.

ಶಿವಾನಂದ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು-1

080-28370335

losd1b333@gmail.com

 https://karmikaspandana.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/images/SHIVANAND.jpeg

ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029

29.

ಮುಕುಂದ್ ಕೆ ಜೆ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು-2

080-26086259

lo2bangalore@gmail.com

 https://karmikaspandana.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/images/MUKUND.jpeg

ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029

30.

ಕಿರಣ್. ಎಲ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು-3

080-26086260

lo3bangalore@gmail.com

 https://karmikaspandana.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/images/KIRAN.jpeg

ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029

31.

ಡಿ ಯೋಶೋಧರ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು-4

080-26086258

labourofficer4@gmail.com

 

ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029

32.

ಶ್ರೀ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು-5

080-26086222

labourofficer5@gmail.com

 

ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029

33.

ಶಾಮ್ ರಾವ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು-6

080-26086223

losd6b333@gmail.com

 

ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029

34.

ಮಾರಿಕಂಬಾ ಹುಲಿಕೋಟೆ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಬಾಗಲಕೋಟೆ)

08354-235527

hublilabourofficer@gmail.com

 

ಬಾಗಲಕೋಟೆ

35.

ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಾಟೀಲ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಬೆಳೆಗಾವಿ)

0831-2464391

labourofficebelgavi@gmail.com

 

ಬೆಳೆಗಾವಿ

36.


ಮಲ್ಲಿಕರ್ಜುನ್ ಎಸ್ ಜೋಗೂರ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಬೆಳೆಗಾವಿ)

0831-2462109

lo2belagaum@gmail.com

 

ಬೆಳೆಗಾವಿ

37.

ಕಮಲೇಶ್ ಅಲ್ತಾಫ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಬಳ್ಳಾರಿ1)

08392-254895

lobellary1@yahoo.com

 

ಬಳ್ಳಾರಿ

38.

ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೈಲಿ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಬಳ್ಳಾರಿ2)

08392-254875

loballari2@gmail.com

 

ಬಳ್ಳಾರಿ

39.

ರಮೇಶ್ ಸಾಂಬಾದ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಬೀದರ್)

08482-227187

labourofficebdr@gmail.com

 

ಬೀದರ್

40.

ಸೂರ್ಯಪ್ಪ ಮಟ್ಟೂರ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ವಿಜಯಪುರ1)

08352-250937

labour1.bjp@gmail.com

 

ವಿಜಯಪುರ

41.

ಬಿ ಆರ್ ಜಾಧವ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ವಿಜಯಪುರ2)

08352-242778

labour1.bjp@gmail.com

 

ವಿಜಯಪುರ

42.

ಮಹಾದೇವಸ್ವಾಮಿ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಚಾಮರಾಜನಗರ)

08226-225571

lo.chamarajnagar@gmail.com

 

ಚಾಮರಾಜನಗರ

43.

ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಚಿಕ್ಕಬಳಾಪುರ)

08156-274048

lo.chikaballapur@gmail.com

 

ಚಿಕ್ಕಬಳಾಪುರ

44.

ವಿನುತಾ ಡಿ ಎಂ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಚಿತ್ರದುರ್ಗ)

08194-234394

labourofficechitradurga@gmail.com

 

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

45.

ಕೃಷ್ಣಮ್ಮ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು1)

08262-231575

lochickmangalore@gmail.com

 

ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು

46.

ರವಿ ಕುಮಾರ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು2 )

08262-229094

lochickmangalore@gmail.com

 

ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು

47.

ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಬ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ದಾವಣಗೆರೆ)

08192-237332

lodvg2011@gmail.com

 

ದಾವಣಗೆರೆ

48.

ಸುಧಾ ಗರಾಗ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಗದಗ್ )

08372-233480

 

ಗದಗ್

49.

ಶ್ರೀಹರಿ ರಘುನಾಥರಾವ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಕಲಬುರ್ಗಿ)

08472-269347

logulbarga@gmail.com 

-

ಕಲಬುರ್ಗಿ

50.

ಲಲಿತಾ ಸತ್ತೇನಹಳ್ಳಿ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಹಾವೇರಿ)

08375-249296

labourhvr@gmail.com 

 

ಹಾವೇರಿ

51.

ರಾಮಕೃಷ್ಣ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಹಾಸನ)

08172-253209 

 

ಹಾಸನ

52.

ಮಾರಿಕಂಬಾ ಎಂ ಹುಲಕೋಟಿ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ)

0836-2356322

hublilabourofficer@gmail.com 

 

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

53.

ಅಶೋಕ್ ಎಂ ಬಾಲಗಟ್ಟಿ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ)

0836-2356503

hubli.labourofficer@gmail.com

 

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

54.

ವೀಣಾ ಮಾಸ್ತಿ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಕೊಪ್ಪಳ)

08539-222590

koppallabour@gmail.com

 

ಕೊಪ್ಪಳ

55.

ಅಕ್ಬರ್ ಮುಲ್ಲಾ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಕಾರವಾರ)

08382-226637

lokarwar@gmail.com

 

ಕಾರವಾರ

56.

ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಾಟೀಲ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಕೋಲಾರ)

08152-222156 

labourofficekolar@gmail.com

-

ಕೋಲಾರ

57.

ನಾಗೇಂದ್ರ ಎಚ್ ಎನ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ )

 

 

 https://karmikaspandana.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/images/NAGENDRA.jpeg

ಮಂಡ್ಯ

58.

ಮಂಜುಳ ದೇವಿ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಮಂಡ್ಯ2)

08232-225210

labourofficersubdivision2mandya@gmail.com

 https://karmikaspandana.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/images/MANJULADEVI.jpeg

ಮಂಡ್ಯ

59.

ಅನಿಲ್ ಭಗಟಿ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಮಡಿಕೇರಿ)

08272-225534

 

ಮಡಿಕೇರಿ

60.

ವಿಲ್ಮಾ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಟೌರೊ 

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 1(ಮಂಗಳೂರು)

0824-2435343

lotwomangalore@yahoo.com

 https://karmikaspandana.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/images/WILMA.jpeg

ಮಂಗಳೂರು

61.

ಅಮರೇಂದ್ರ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 2(ಮಂಗಳೂರು)

0824-2433132

lotwomangalore@yahoo.com

 

ಮಂಗಳೂರು

62.

ರಾಜೇಶ್ ಜಾಧವ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಮೈಸೂರು)

0821-2343990

labourofficermysore@gmail.com

 

ಮೈಸೂರು

63.

ನಾಜಿಯಾ ಸುಲ್ತಾನಾ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ರಾಯಚೂರು)

08532-226368

 https://karmikaspandana.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/images/nAZIA SULTHANA.jpeg

ರಾಯಚೂರು

64.

ಶೇಖರಪ್ಪ ಗಡಾದ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ರಾಮನಗರ)

080-27273372

loramanagar@gmail.com

 

ರಾಮನಗರ

65.

ವಿಶ್ವನಾಥ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಶಿವಮೊಗ್ಗ )

08182-222940

labourofficershimoga@yahoo.com

 

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

66.

ಸುಬಾಶ್ ಎಂ ಅಲಡಕಟ್ಟಿ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ತುಮಕೂರ)

0816-2273269

lotumkur@gmail.com

 https://karmikaspandana.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/images/SUBASH.jpeg

ತುಮಕೂರ

67.

ಕುಮಾರ್ ಬಿ ಆರ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಉಡುಪಿ)

0820-2574851

labourofficerudupi@gmail.com

 https://karmikaspandana.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/images/Kumar.jpg

ಉಡುಪಿ

68.

ಶ್ವೇತಾ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಯಾದಗಿರಿ)

08473-253727

 

ಯಾದಗಿರಿ

69.

ಶಕುಂತಲ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ನಿಯೋಜನೆ ಮೇರೆಗೆ (ಅಸಂಘಟಿತ ಮಂಡಳಿ )

080-26631583-

 

ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029

70.

ಧನಂಜಯ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ನಿಯೋಜನೆ ಮೇರೆಗೆ(ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂಡಳಿ)

080-22440135 

 

ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 30-04-2021 01:14 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2020, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ