ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಇಲಾಖೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ

 

ಕ್ರ. ಸಂ

ಹೆಸರು 

  ಹುದ್ದೆ

ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ

ಇ-ಮೇಲ್

 ಅಧಿಕಾರಿ  ಭಾವ ಚಿತ್ರ

ವಿಳಾಸ

1.

ಡಾ. ಎಚ್ ಎನ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ, ಐಎಎಸ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು 

080-29753078

labour.commissioner42@gmail.com

ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029.

2.

ಡಾ.ಜಿ.ಮಂಜುನಾಥ್

ಅಪರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಡಳಿತ & ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ)

080-29753026

 

adlckarnataka@gmail.com

 

ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029

3.

  ಡಾ.ಜಿ.ಮಂಜುನಾಥ್

 
  ಅಪರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು(ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭಾಂಧವ್ಯ )(ಪ್ರ)

080-29753091

 

adlcir.kar@gmail.com

 

ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029

4.

ಡಾ.ಎಸ್.ಬಿ.ರವಿಕುಮಾರ್

ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು( ಮಕ್ಕಳ ಕೋಶ & ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ  & ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಂಡಳಿ )

080-29753025

 

jlcmwsec@gmail.com

 

ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029

6

ಎಚ್ ಎಲ್ ಗುರು ಪ್ರಸಾದ್

ಉಪ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು(ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ 2 )

080-26086264

9448842665

dlc2bng@gmail.com

 

ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029

7

ಎ. ಎಚ್. ಉಮೇಶ್

ಉಪ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು(ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ 1)

080-26086214

9448904291

dlc1bangalore@gmail.com

 

ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸರ್ಕಾರಿ  ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ 2 ನೇ ಮಹಡಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಗರ ಬಾಗಲುಗುಂಟೆ ಬೆಂಗಳೂರು 560073

8.

ಸೋಮಣ್ಣ

ಉಪ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು(ಹಾಸನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ)

08172-268517

9448050726

dlchsn1@gmail.com

 

 

ಹಾಸನ

9

ವೆಂಕಟೇಶ್ ಎ. ಸಿಂಧಿಹಟ್ಟಿ

ಉಪ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು( ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ)

08472-275278

9986396965

dlckalaburagi@gmail.com

 

ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ

10

ನಾಗೇಶ್

ಉಪ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು(ಬೆಳಗವಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ)

0831- 2428066

9449969824

belgaumdlc1@gmail.com

 

ಬೆಳಗವಿ

11

ಶ್ರೀ ಅಮರೇಂದ್ರ

ಉಪ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು(ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಅಂಕಿಅಂಶ

080-29753067

dlcbangalore@gmail.com

 

ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029

12

ಶ್ರೀಮತಿ. ವಿನುತಾ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು(ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿ)

 

080-26086230

9663937777

 ksmwab@gmail.com

 

ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029

13

 ಎಂ.ಎನ್. ದೇವರಾಜ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು(ALC-1)

8740971736

 

alcdiv1@gmail.com

 

ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸರ್ಕಾರಿ  ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ 2 ನೇ ಮಹಡಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಗರ ಬಾಗಲುಗುಂಟೆ ಬೆಂಗಳೂರು 560073

14

ಎಂಡಿ ಜಹೀರ್ ಬಾಷಾ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು(ALC-2)

9880331666 

alc2bangalore@gmail.com

 

ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸರ್ಕಾರಿ  ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ 2 ನೇ ಮಹಡಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಗರ ಬಾಗಲುಗುಂಟೆ ಬೆಂಗಳೂರು 560073

15

 ಸಂತೋಷ್ ಹಿಪ್ಪರಗಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು(ALC-3)

080-26086255

9740827272

alcb.divission3@gmail.com

 

ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029

16

ಎ ಸಿ ತಮ್ಮಣ್ಣ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು(ALC-4)

080-26086311

9980140733

alc4bng@gmail.com

 

ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029

17

ಶ್ವೇತ ಸಂಗಮ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು(ALC- ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ)

0836- 2353662

9148635129

alc.hubli@yahoo.com

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

18

ಶಿವ ಕುಮಾರ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು(ALC- ಮಂಗಳೂರು)

0824-2437479

9731625666

alcmangalore@rediffmail.com

 

ಮಂಗಳೂರು 

19

ನಾಜಿಯಾ ಸುಲ್ತಾನಾ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು(ALC- ಮೈಸೂರು)

0821-2541942

8213560063

alcmysorediv@gmail.com

 

ಮೈಸೂರು

20

ಕೆ ಎಲ್ ರವಿ ಕುಮಾರ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು(ALC- ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು)

08262-230586

9449006421

alcckm01@gmail.com

 

ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು

21

ವೀಣಾ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು(ALC- ದಾವಣಗೆರೆ)

08192-230094

9880617930

alcdavanagere@gmail.com

 

ದಾವಣಗೆರೆ  

22

ಅವಿನಾಶ್ ನಾಯಕ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು(ALC- ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ)

08472-275276

8618534687

alcgulbarga@gmail.com

 

ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ

23

 ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅನ್ಸಾರಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು(ALC- ಬೆಳಗಾವಿ)

0831-2403597

8310271472

alcbelgaum@yahoo.in

 

ಬೆಳಗಾವಿ

24

 ಶೇಖರಪ್ಪ ಗಡದ್ 

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭಾಂಧವ್ಯ) (ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿ))

 

080-26086319

9448221040

adlcir.kar@gmail.com

 

ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029

25

ಸುಜಾತಾ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು-1

080-28370335

9448159406

losd1b333@gmail.com

 

ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸರ್ಕಾರಿ  ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ 2 ನೇ ಮಹಡಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಗರ ಬಾಗಲುಗುಂಟೆ ಬೆಂಗಳೂರು 560073

26

 ಶಾಮ್ ರಾವ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು-2

080-26086259

 9448740330

lo2bangalore@gmail.com

 

ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029

27

 ಕಿರಣ್. ಎಲ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು-3

080-26086260

9632317065

lo3bangalore@gmail.com

 

ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029

28

ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪಾಟೀಲ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು-4

080-26086258

9448340230

labourofficer4@gmail.com

 

ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029

29

ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳಾದೇವಿ ಎಸ್ ಎಂ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು-5

080-26086222

9901056606

labourofficer5@gmail.com

 

ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸರ್ಕಾರಿ  ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ 2 ನೇ ಮಹಡಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಗರ ಬಾಗಲುಗುಂಟೆ ಬೆಂಗಳೂರು 560073

30

ಮುಕುಂದ್ ಕೆ ಜೆ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು-6

080-26086223

8904610527

losd6b333@gmail.com

 

ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029

 31

ಮಂಜುಳಾ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು-7

8792562602

ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029

32

 

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಬಾಗಲಕೋಟೆ)

08354-235527

 

hublilabourofficer@gmail.com

 

ಬಾಗಲಕೋಟೆ

33

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಜೋಗೂರು

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಬೆಳೆಗಾವಿ)

0831-2464391

9487068995

labourofficebelgavi@gmail.com

 

ಬೆಳೆಗಾವಿ

34


ತರಣಂ ಬಂಗಾಳಿ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಬೆಳೆಗಾವಿ-2)

0831-2462109

9448526946

lo2belagaum@gmail.com

 

ಬೆಳೆಗಾವಿ

35

ಕಮಲೇಶ್ ಅಲ್ತಾಫ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಬಳ್ಳಾರಿ1)

08392-254895

9448013956

lobellary1@yahoo.com

 

ಬಳ್ಳಾರಿ

36

 ಸೂರ್ಯಪ್ಪ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ವಿಜಯನಗರ)

08392-254875

9448765102

loballari2@gmail.com

 

ವಿಜಯನಗರ

37

ಶ್ರೀಹರಿ ರಘುನಾಥರಾವ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಬೀದರ್)

08482-227187

9164046824

labourofficebdr@gmail.com

 

ಬೀದರ್

38

ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಹಿನೂರ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ವಿಜಯಪುರ)

08352-250937

7892539867

labour1.bjp@gmail.com

 

ವಿಜಯಪುರ

39

ಸವಿತಾ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಚಾಮರಾಜನಗರ)

9480770131

08226-225571

lo.chamarajnagar@gmail.com

 

ಚಾಮರಾಜನಗರ

40

ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಚಿಕ್ಕಬಳಾಪುರ)

9342215567

08156-274048

lo.chikaballapur@gmail.com

 

ಚಿಕ್ಕಬಳಾಪುರ

41

ಚಂದ್ರಶೇಖರ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಚಿತ್ರದುರ್ಗ)

08194-234394

9480024222

labourofficechitradurga@gmail.com

 

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

42

ವೀಣಾ ಮಾಸ್ತಿ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಯಲ್ಲಾಪುರ)

9886620694

 

 

 

ಯಲ್ಲಾಪುರ

43

ಸುರೇಶ್ ಬಿ ಸಿ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು)

08262-229094

9448617652

lochickmangalore@gmail.com

 

ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು

44.

ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಬ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ದಾವಣಗೆರೆ)

08192-237332

7022817806

lodvg2011@gmail.com

 

ದಾವಣಗೆರೆ

45

ಬಿ ಆರ್ ಜಾಧವ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಗದಗ್ )

08372-233480

9480538538

 

ಗದಗ್

46.

ರಮೇಶ್ ಸಾಂಬಾದ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಕಲಬುರ್ಗಿ)

08472-269347

7975688831

logulbarga@gmail.com 

-

ಕಲಬುರ್ಗಿ

47.

ಮಹೇಶ ಕುಳಲಿ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಹಾವೇರಿ)

08375-249296

9448765102

labourhvr@gmail.com 

 

ಹಾವೇರಿ

48

 ಯಮುನಾ ಕೆ ಎನ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಹಾಸನ)

08172-253209 

9008520198  

lohsn1@gmail.com

 

ಹಾಸನ

49

ಲಲಿತಾ ಸತ್ತೇನಹಳ್ಳಿ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-1)

0836-2356322

9682670474

hublilabourofficer@gmail.com 

 

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

50

ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ಹುಲಿಕೋಟಿ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-2)

0836-2356503

9480068995

hubli.labourofficer@gmail.com

 

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

52.

ಸುಧಾ ಗರಾಗ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಕೊಪ್ಪಳ)

08539-222590

94821 25869

koppallabour@gmail.com

 

ಕೊಪ್ಪಳ

52.

ಅಕ್ಬರ್ ಮುಲ್ಲಾ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಕಾರವಾರ)

08382-226637

994178078

lokarwar@gmail.com

 

ಕಾರವಾರ

53

ಶಬಾನಾ ಅಜ್ಮಿ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಕೋಲಾರ)

08152-222156 

8073501432  

labourofficekolar@gmail.com

-

ಕೋಲಾರ

54

ನಾಗೇಂದ್ರ ಎಚ್ ಎನ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ )

9632133336 

 

 

ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ

55

ಚೇತನ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಮಂಡ್ಯ)

08232-220837

9035350608

labourofficersubdivision2mandya@gmail.com

 

ಮಂಡ್ಯ

56.

ಹರ್ಷವರ್ಧನ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಮಡಿಕೇರಿ)

08272-225534

9844225230

 

ಮಡಿಕೇರಿ

57

ಕಾವೇರಿ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 1(ಮಂಗಳೂರು)

0824-2435343

8660347185

lotwomangalore@yahoo.com

 

ಮಂಗಳೂರು

58

ವಿಲ್ಮಾ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 2(ಮಂಗಳೂರು)

0824-2433132

9886411540  

lotwomangalore@yahoo.com

 

ಮಂಗಳೂರು

59

ರಾಜೇಶ್ ಜಾಧವ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಮೈಸೂರು)

0821-2343990

8123188267

labourofficermysore@gmail.com

 

ಮೈಸೂರು

60

 ಆರತಿ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ರಾಯಚೂರು)

08532-226368

9845268414

 

ರಾಯಚೂರು

61.

ಸುಬಾಶ್ ಎಂ ಅಲಡಕಟ್ಟಿ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ರಾಮನಗರ)

080-27273372

9148022907

loramanagar@gmail.com

 

ರಾಮನಗರ

62

ವೇಣುಗೋಪಾಲ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಶಿವಮೊಗ್ಗ )

08182-222940

9741282726

labourofficershimoga@yahoo.com

 

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

63

ತೇಜಾವತಿ ಕೆ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ತುಮಕೂರ)

0816-2273269

9980559840

lotumkur@gmail.com

 

 

ತುಮಕೂರ

64.

ಕುಮಾರ್ ಬಿ ಆರ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಉಡುಪಿ)

0820-2574851

8553141512

labourofficerudupi@gmail.com

 

ಉಡುಪಿ

65.

ಉಮಾಶ್ರೀ ಕೋಲಿ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಯಾದಗಿರಿ)

08473-253727

7829460705

 

ಯಾದಗಿರಿ

66

ಫಿರೋಜ್ ಪಾಷಾ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (ಮಧುಗಿರಿ)

9513173252

lomadhugiri15@gmail.com

 

ಮಧುಗಿರಿ

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 18-04-2024 12:23 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080