ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಇಲಾಖೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ

 

ಕ್ರ. ಸಂ

ಹೆಸರು 

  ಹುದ್ದೆ

ಕಚೇರಿ ದೂರವಾಣಿ

ಇ-ಮೇಲ್

 ಅಧಿಕಾರಿ  ಭಾವ ಚಿತ್ರ

ವಿಳಾಸ

1.

ಶ್ರೀ ಅಕ್ರಂ ಪಾಷ, ಐಎಎಸ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು 

080-29753078

labour.commissioner42@gmail.com

ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029.

2.

 ಡಾ.ಎಸ್.ಬಿ.ರವಿಕುಮಾರ್

ಅಪರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಡಳಿತ & ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರ)(ಪ್ರ)

 080-29753019

 

adlckarnataka@gmail.com

 

ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029

3.

  ಡಾ.ಜಿ.ಮಂಜುನಾಥ್

 
  ಅಪರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು(ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭಾಂಧವ್ಯ )

080-29753026

9341735662

adlcir.kar@gmail.com

 

ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029

4.

ಡಾ.ಎಸ್.ಬಿ.ರವಿಕುಮಾರ್

ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು( ಮಕ್ಕಳ ಕೋಶ & ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ  & ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಂಡಳಿ )

080-29753025

9448562565

jlcmwsec@gmail.com

 

ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029

5

ಕೆ ಜಿ ಜಾನ್ಸನ್

ಉಪ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು(ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂಡಳಿ )

080-29753350

8147604576

 

 

ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029

6

ಎಚ್ ಎಲ್ ಗುರು ಪ್ರಸಾದ್

ಉಪ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು(ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ 2 )

080-29753087

9448842665

dlc2bng@gmail.com

 

ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029

7

ಎ. ಎಚ್. ಉಮೇಶ್

ಉಪ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು(ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ 1)

080-26086214

9448904291

dlc1bangalore@gmail.com

 

ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸರ್ಕಾರಿ  ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ 2 ನೇ ಮಹಡಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಗರ ಬಾಗಲುಗುಂಟೆ ಬೆಂಗಳೂರು 560073

8.

ಸೋಮಣ್ಣ

ಉಪ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು(ಹಾಸನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ)

08172-268517

9448050726

dlchsn1@gmail.com

 

 

ಹಾಸನ

9

ನಾಗೇಶ್

ಉಪ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು( ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ)

08472-275278

9449969824

dlckalaburagi@gmail.com

 

ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ

10

ವೆಂಕಟೇಶ್ ಎ. ಸಿಂಧಿಹಟ್ಟಿ

ಉಪ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು(ಬೆಳಗವಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ)

0831- 2428066

9986396965

belgaumdlc1@gmail.com

 

ಬೆಳಗವಿ

11

ಶ್ರೀ ಕೆ ಎಲ್ ರವಿ ಕುಮಾರ್

ಉಪ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು(ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಅಂಕಿಅಂಶ(I/C)

080-29753067

dlcbangalore@gmail.com

 

ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029

12

ಶ್ರೀಮತಿ. ವಿನುತಾ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು(ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿ)

 

080-26086230

9663937777

 ksmwab@gmail.com

 

ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029

13

ಎಂಡಿ ಜಹೀರ್ ಬಾಷಾ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು(ALC-1)

9880331666

 

alcdiv1@gmail.com

 

ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸರ್ಕಾರಿ  ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ 2 ನೇ ಮಹಡಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಗರ ಬಾಗಲುಗುಂಟೆ ಬೆಂಗಳೂರು 560073

14

ಎಂ.ಎನ್. ದೇವರಾಜ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು(ALC-2)

8740971736

alc2bangalore@gmail.com

 

ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸರ್ಕಾರಿ  ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ 2 ನೇ ಮಹಡಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಗರ ಬಾಗಲುಗುಂಟೆ ಬೆಂಗಳೂರು 560073

15

ಎ ಸಿ ತಮ್ಮಣ್ಣ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು(ALC-3)

080-26086255

9980140733

alcb.divission3@gmail.com

 

ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029

16

ಸಂತೋಷ್ ಹಿಪ್ಪರಗಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು(ALC-4)

080-26086311

9740827272

alc4bng@gmail.com

 

ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029

17

ಶ್ವೇತ ಸಂಗಮ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು(ALC- ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ)

0836- 2353662

9148635129

alc.hubli@yahoo.com

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

18

ಶಿವ ಕುಮಾರ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು(ALC- ಮಂಗಳೂರು)

0824-2437479

9731625666

alcmangalore@rediffmail.com

 

ಮಂಗಳೂರು 

19

ನಾಜಿಯಾ ಸುಲ್ತಾನಾ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು(ALC- ಮೈಸೂರು)

0821-2541942

9353229596

alcmysorediv@gmail.com

 

ಮೈಸೂರು

20

ನಾಗರಾಜ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು(ALC- ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು)

08262-230586

9845985504

alcckm01@gmail.com

 

ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು

21

ವೀಣಾ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು(ALC- ದಾವಣಗೆರೆ)

08192-230094

9880617930

alcdavanagere@gmail.com

 

ದಾವಣಗೆರೆ  

22

ಅವಿನಾಶ್ ನಾಯಕ್

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು(ALC- ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ)

08472-275276

8618534687

alcgulbarga@gmail.com

 

ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ

23

 ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅನ್ಸಾರಿ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರು(ALC- ಬೆಳಗಾವಿ)

0831-2403597

8310271472

alcbelgaum@yahoo.in

 

ಬೆಳಗಾವಿ

24

 ಶೇಖರಪ್ಪ ಗಡದ್ 

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭಾಂಧವ್ಯ) (ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿ))

 

080-26086319

9448221040

adlcir.kar@gmail.com

 

ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029

25

ಶಿವಾನಂದ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು-1

080-28370335

9845587605

losd1b333@gmail.com

 

ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸರ್ಕಾರಿ  ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ 2 ನೇ ಮಹಡಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಗರ ಬಾಗಲುಗುಂಟೆ ಬೆಂಗಳೂರು 560073

26

ಕಿರಣ್. ಎಲ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು-2

080-26086259

9632317065

lo2bangalore@gmail.com

 

ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029

27

 ಮುಕುಂದ್ ಕೆ ಜೆ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು-3

080-26086260

8904610527

lo3bangalore@gmail.com

 

ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029

28

ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪಾಟೀಲ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು-4

080-26086258

9448340230

labourofficer4@gmail.com

 

ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029

29

ಶ್ರೀ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು-5

080-26086222

9035350608

labourofficer5@gmail.com

 

ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸರ್ಕಾರಿ  ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ 2 ನೇ ಮಹಡಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಗರ ಬಾಗಲುಗುಂಟೆ ಬೆಂಗಳೂರು 560073

30

ಶಾಮ್ ರಾವ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು-6

080-26086223

9448740330

losd6b333@gmail.com

 

ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029

 31

ಬಿ ಜಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು-7

9480024222 

ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560029

32

 ಜಾಧವ್ ಬಿ.ಆರ್ 

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಬಾಗಲಕೋಟೆ)

08354-235527

9480538538

hublilabourofficer@gmail.com

 

ಬಾಗಲಕೋಟೆ

33

ಮಹೇಶ್ ಕೆ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಬೆಳೆಗಾವಿ)

0831-2464391

8951533752

labourofficebelgavi@gmail.com

 

ಬೆಳೆಗಾವಿ

34


ತರಣಂ ಬಂಗಾಳಿ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಬೆಳೆಗಾವಿ-2)

0831-2462109

9448526946

lo2belagaum@gmail.com

 

ಬೆಳೆಗಾವಿ

35

ಕಮಲೇಶ್ ಅಲ್ತಾಫ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಬಳ್ಳಾರಿ1)

08392-254895

9448013956

lobellary1@yahoo.com

 

ಬಳ್ಳಾರಿ

36

 ಮಾರಿಕಂಬಾ ಹುಲಿಕೋಟೆ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಬಳ್ಳಾರಿ2)

08392-254875

9480068995

loballari2@gmail.com

 

ಬಳ್ಳಾರಿ

37

ಶ್ರೀಹರಿ ರಘುನಾಥರಾವ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಬೀದರ್)

08482-227187

9164046824

labourofficebdr@gmail.com

 

ಬೀದರ್

38

ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಹಿನೂರ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ವಿಜಯಪುರ)

08352-250937

7892539867

labour1.bjp@gmail.com

 

ವಿಜಯಪುರ

39

ಮಹಾದೇವಸ್ವಾಮಿ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಚಾಮರಾಜನಗರ)

9448229743

08226-225571

lo.chamarajnagar@gmail.com

 

ಚಾಮರಾಜನಗರ

40

ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಚಿಕ್ಕಬಳಾಪುರ)

9342215567

08156-274048

lo.chikaballapur@gmail.com

 

ಚಿಕ್ಕಬಳಾಪುರ

41

ಡಿ ಯೋಶೋಧರ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಚಿತ್ರದುರ್ಗ)

08194-234394

 

labourofficechitradurga@gmail.com

 

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

42

ಕೃಷ್ಣಮ್ಮ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಯಲ್ಲಾಪುರ)

 

9480979421

 

 

ಯಲ್ಲಾಪುರ

43

ರವಿ ಕುಮಾರ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು2 )

08262-229094

8310559614

lochickmangalore@gmail.com

 

ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು

44.

ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಬ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ದಾವಣಗೆರೆ)

08192-237332

7022817806

lodvg2011@gmail.com

 

ದಾವಣಗೆರೆ

45

ಸುಧಾ ಗರಾಗ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಗದಗ್ )

08372-233480

9482125869

 

ಗದಗ್

46.

ರಮೇಶ್ ಸಾಂಬಾದ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಕಲಬುರ್ಗಿ)

08472-269347

7975688831

logulbarga@gmail.com 

-

ಕಲಬುರ್ಗಿ

47.

ಸೂರ್ಯಪ್ಪ ಎಸ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಹಾವೇರಿ)

08375-249296

9448765102

labourhvr@gmail.com 

 

ಹಾವೇರಿ

48

 ಅನಿಲ್ ಭಗತಿ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಹಾಸನ)

08172-253209 

 

lohsn1@gmail.com

 

ಹಾಸನ

49

ಲಲಿತಾ ಸತ್ತೇನಹಳ್ಳಿ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-1)

0836-2356322

9682670474

hublilabourofficer@gmail.com 

 

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

50

ಮಲ್ಲಿಕರ್ಜುನ್ ಜೋಗೂರ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-2)

0836-2356503

9449273963

hubli.labourofficer@gmail.com

 

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

52.

ವೀಣಾ ಮಾಸ್ತಿ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಕೊಪ್ಪಳ)

08539-222590

9886620694

koppallabour@gmail.com

 

ಕೊಪ್ಪಳ

52.

ಅಕ್ಬರ್ ಮುಲ್ಲಾ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಕಾರವಾರ)

08382-226637

994178078

lokarwar@gmail.com

 

ಕಾರವಾರ

53

ಶಬಾನಾ ಅಜ್ಮಿ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಕೋಲಾರ)

08152-222156 

 

labourofficekolar@gmail.com

-

ಕೋಲಾರ

54

ನಾಗೇಂದ್ರ ಎಚ್ ಎನ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ )

9632133336 

 

 

ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ

55

ಮಂಜುಳ ದೇವಿ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಮಂಡ್ಯ)

08232-220837

9945428005

labourofficersubdivision2mandya@gmail.com

 

ಮಂಡ್ಯ

56.

ಅನಿಲ್ ಭಗಟಿ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಮಡಿಕೇರಿ)

08272-225534

9448776366

 

ಮಡಿಕೇರಿ

57

ಕಾವೇರಿ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 1(ಮಂಗಳೂರು)

0824-2435343

8660347185

lotwomangalore@yahoo.com

 

ಮಂಗಳೂರು

58

ಅಮರೇಂದ್ರ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 2(ಮಂಗಳೂರು)

0824-2433132

 

lotwomangalore@yahoo.com

 

ಮಂಗಳೂರು

59

ರಾಜೇಶ್ ಜಾಧವ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಮೈಸೂರು)

0821-2343990

8123188267

labourofficermysore@gmail.com

 

ಮೈಸೂರು

60

ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಜೆ ಜಿ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ರಾಯಚೂರು)

08532-226368

6363231116

 

ರಾಯಚೂರು

61.

ಸುಬಾಶ್ ಎಂ ಅಲಡಕಟ್ಟಿ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ರಾಮನಗರ)

080-27273372

9148022907

loramanagar@gmail.com

 

ರಾಮನಗರ

62

 ಸಿ ಬಿ ರಂಗಯ್ಯ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಶಿವಮೊಗ್ಗ )

08182-222940

 

labourofficershimoga@yahoo.com

 

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

63

ಎಚ್ ಎನ್ ರಮೇಶ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ತುಮಕೂರ)

0816-2273269

9845216048

lotumkur@gmail.com

 

 

ತುಮಕೂರ

64.

ಕುಮಾರ್ ಬಿ ಆರ್

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಉಡುಪಿ)

0820-2574851

8553141512

labourofficerudupi@gmail.com

 

ಉಡುಪಿ

65.

ಉಮಾಶ್ರೀ ಕೋಲಿ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು(ಯಾದಗಿರಿ)

08473-253727

7829460705

 

ಯಾದಗಿರಿ

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 20-09-2022 10:22 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080