ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಆದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 

ದಿನಾಂಕ

ಆದೇಶದ ವಿಷಯ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

1. 04-05-2020 ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು (ಸಿ ಮತ್ತು ಆರ್ ) ಅಧಿಸೂಚನೆ    ವೀಕ್ಷಿಸಿ
2. 13-02-2020   ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಕಾಯ್ದೆ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ರೆಜಿಸ್ಟೇಷನ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
3. 15-10-2016 ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಅಧಿಸೂಚನೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
4. 15-10-2016 ಅಪಾಯದ ಅಂಶದ ಮೇಲೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
5. 17-01-2019 ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಸೇವೆಗಳ ಶುಲ್ಕ ರಚನೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
6. 25-04-2019 ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಗಡಿಗಳ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಕಾಮರ್ಸಿಲಾ ಸ್ಥಾಪನೆ ನೋಂದಣಿ ನವೀಕರಣ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
7. 16-09-2016 ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಅಧಿಸೂಚನೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
8. 12-10-2017 ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯ ನೋಂದಣಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಒಂದು ದಿನದ ಆದೇಶ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
9. 16-10-2017 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ತಪಾಸಣೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
10 11-10-2019

ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾಯ್ದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 12 ರ ಅಧಿಸೂಚನೆ 

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
   

ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾಯ್ದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 12 ರ ಗೆಜೆಟ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ
11 08-07-2020

ಸೆಲ್ಫ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಧಿಸೂಚಿತ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ
12 31-07-2020

ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿವಾದ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾಯ್ದೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 13  05-01-2006  ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಅಧಿಸೂಚನೆ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
14 26-09-2020 ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾಯಿದೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ನವೀಕರಣದ ಕುರಿತು ಅಧಿಸೂಚನೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
15 16-01-2021 ಈಸ್  ಡುಯಿಂಗ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸೇವೆಗಳ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸೇವೆಯ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
16 02-03-2021 ವೇತನಗಳ ಸಂಹಿತೆಯ ಕರಡು ಕರ್ನಾಟಕ ನಿಯಮಗಳು, 2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
17 14-03-2021 ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಕಾಯ್ದೆ 1961 ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 15 ರ  ರಜೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
18 20-07-2021 ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಕಾಯ್ದೆ, 1961 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಸಮಯದ ಕುರಿತು ಅಧಿಸೂಚನೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
19 04-08-2021 1998 ಬ್ಯಾಚ್ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಆಫೀಸರ್ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಆದೇಶದ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
20 6-9-2021 ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾಯಿದೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಕಛೇರಿ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
21 16-11-2021 ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿ 2021 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
22 17-11-2021 ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಕಾಯಿದೆ, 1948 ಹಕ್ಕು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
23 28-03-2022 ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ & ನೋನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ವೇಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
24 27-07-2022 2020-21 ವರ್ಷಕ್ಕೆ VDA ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾದ ಸರ್ಕಾರದ ನಡಾವಳಿ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
25 8-8-2022 ಕರ್ನಾಟಕ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಇತರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾಯಿದೆ 1996ಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
26 19-12-2022  ಟ್ಯಾನರಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ  ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾದ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
27   ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪಾವತಿಯ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
28 9-9-2022 ರೇಣುಕಾ ಶುಗರ್ಸ್ ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಲೆಟರ್ ಇನ್ ಹೈ ಕೋರ್ಟ್
ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 27-02-2023 03:05 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080