ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

                             ಕಾಯಿದೆಗಳು / ನಿಯಮಗಳ ಹೆಸರು

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

 1.

 

 

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳು

ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿವಾದ ಕಾಯ್ದೆ ,1947

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

2.

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ಯೋಗ ಕಾಯ್ದೆ ,1946

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

3.

ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್, ,1926

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

a. ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳ ನಿಯಮಗಳು,1958

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

 4.

 

 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳು

ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಇತರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ (ಉದ್ಯೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ಷರತ್ತುಗಳು) ಕಾಯ್ದೆ, 1996

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

5.

ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಇತರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೆಸ್ ಕಾಯ್ದೆ,1996

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

6.

ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ ಕಾಯ್ದೆ, 1965

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

a. ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿ ನಿಯಮಗಳು 1968

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

7.

ಹೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಕಾಯ್ದೆ, 1961

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

 

8.

ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಕಾಯಿದೆಯ ಪಾವತಿ, 1972

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

a.     ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ (ಕರ್ನಾಟಕ) ನಿಯಮಗಳ ಪಾವತಿ 1973

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

9.

ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಕಾಯ್ದೆ  2008

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

 

10.

ವೇತನದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳು

ಸಮಾನ ಸಂಭಾವನೆ ಕಾಯಿದೆ, 1976

 ವೀಕ್ಷಿಸಿ

a.     ಸಮಾನ ಸಂಭಾವನೆ ನಿಯಮಗಳು 1976

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

11.

ಕರ್ನಾಟಕ ಜೀವನಾಧಾರ ಭತ್ಯೆ ಕಾಯ್ದೆ, 1988

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

a. ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾವತಿ ಜೀವನಾಧಾರ ಭತ್ಯೆ ನಿಯಮಗಳು 2004

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

12.

ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಕಾಯ್ದೆ 1948

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

13.

ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ (ಕರ್ನಾಟಕ) ನಿಯಮಗಳು, 1958

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

14.

ಬೋನಸ್ ಕಾಯಿದೆಯ ಪಾವತಿ, 1965

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

15.

ವೇತನ ಪಾವತಿ ಕಾಯ್ದೆ, 1936

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

 

 

16.

ಕೆಲಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳು

ಬೀಡಿ & amp; ಸಿಗಾರ್ ಕಾರ್ಮಿಕರು (ಉದ್ಯೋಗದ ಷರತ್ತುಗಳು) ಕಾಯ್ದೆ, 1966

 

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

a. ಬೀಡಿ ಮತ್ತು ಸಿಗಾರ್ ಕಾರ್ಮಿಕರು (ಉದ್ಯೋಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು) ನಿಯಮಗಳು -1969

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

17.

ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿ (ನಿಷೇಧ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ) ಕಾಯ್ದೆ, 1986

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

  a. ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಮಿಕ (ನಿಷೇಧ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ) (ಕರ್ನಾಟಕ) ನಿಯಮಗಳು, 1997

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

18.

ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕ (ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮೂಲನೆ) ಕಾಯ್ದೆ, 1970

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

19.

ಅಂತರ-ರಾಜ್ಯ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು (ಉದ್ಯೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ಷರತ್ತುಗಳು) ಕಾಯ್ದೆ, 1979

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

a. ಅಂತರ ರಾಜ್ಯ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು (ಉದ್ಯೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ಸ್ಥಿತಿ), ಕರ್ನಾಟಕ ನಿಯಮಗಳು, 1981

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

 

  b. ಅಂತರ ರಾಜ್ಯ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು (ಉದ್ಯೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ಸ್ಥಿತಿ) ಕರ್ನಾಟಕ ನಿಯಮಗಳು, 1981

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

20.

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳು (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ & amp; ಹಬ್ಬದ ರಜಾದಿನಗಳು) ಕಾಯ್ದೆ, 1963

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

a. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ರಜಾದಿನಗಳು) ನಿಯಮಗಳು 1964

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

21.

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಗಡಿಗಳು & amp; ವಾಣಿಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಕಾಯ್ದೆ, 1961

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

a. ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಾಯ್ದೆ 1963

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

b. ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿಯಮಗಳು 1963

 

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

22.

ಮೋಟಾರ್ ಸಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾಯ್ದೆ, 1961

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

a. ಮೋಟಾರು ಸಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ (ಕರ್ನಾಟಕ) ನಿಯಮಗಳು 1964

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

23.

ತೋಟಗಳ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾಯಿದೆ, 1951

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

a.ತೋಟಗಳ ಕಾರ್ಮಿಕ (ಕರ್ನಾಟಕ) ನಿಯಮಗಳು 1956

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

24.

ಮಾರಾಟ ಪ್ರಚಾರ ನೌಕರರ (ಸೇವೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿ) ಕಾಯ್ದೆ, 1976

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

25.

ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪತ್ರಕರ್ತರು & amp; ಇತರ ಸುದ್ದಿ ಕಾಗದ ನೌಕರರು (ಸೇವೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿ) & amp; ವಿವಿಧ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಕಾಯ್ದೆ, 1955

ವೀಕ್ಷಿಸಿ

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 13-05-2021 04:22 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತಾಲಯ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080